İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
ATPAZARÎ OSMAN FAZLI
Âlim, mutasavvıf; İsmâil Hakkı Bursevî’nin şeyhi.
İSMÂİL HAKKI TEKKESİ
Bursa’da XVIII. yüzyıl başlarında kurulmuş tekke.
RÛHU’l-BEYÂN
İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) tasavvufî tefsiri.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Halifesi
SÜLEYMAN ZÂTÎ
Celvetî şeyhi, şair.
Hocası
HÂFIZ OSMAN
Aklâm-ı sittede devir açan Türk hattatı.
Çağdaşı
NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil
Sûfî, fakih, edip ve şair.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilendiği isim
SADREDDİN KONEVÎ
Vahdet-i vücûd düşüncesinin Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den sonraki en önemli temsilcisi.
Etkilendiği isim
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
HAKÎKAT-i MUHAMMEDİYYE
Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini ifade etmek için kullanılan tasavvuf terimi.
Şerh yazdığı eser
MUHAMMEDİYYE
Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin (ö. 855/1451) Osmanlı dinî-tasavvufî kültürünün oluşmasına katkıda bulunan manzum eseri.
Şerh yazdığı eser
ENVÂRÜ’t-TENZÎL ve ESRÂRÜ’t-TE’VÎL
Beyzâvî’nin (ö. 685/1286) Kur’an tefsiri.
Şerh yazdığı eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Şerh yazdığı eser
MUKADDİMETÜ İBNİ’s-SALÂH
İbnü’s-Salâh eş-Şehrezûrî’nin (ö. 643/1245) usûl-i hadîse dair meşhur eseri.
Eserine şerh yazdığı sûfî
NECMEDDÎN-i KÜBRÂ
Kübreviyye tarikatının kurucusu.
Eserine şerh yazdığı âlim
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
HACI BAYRÂM-ı VELÎ
Bayramiyye tarikatının kurucusu.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Şiirlerine şerh yazdığı isim
HAYRETÎ
Divan şairi.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Salavatına şerh yazdığı sûfî
ABDÜSSELÂM b. MEŞÎŞ el-HASENÎ
Tasavvufun Kuzey Afrika’daki en büyük temsilcilerinden biri, Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’nin şeyhi.
Şiirlerine şerh yazan isim
SALÂHÎ EFENDİ
Halvetî-Uşşâkī şeyhi, âlim ve şair.
Menâkıbını kaleme alan isim
AYNİ, Mehmet Ali
Son devir Türk mütefekkir, yazar ve idarecisi.
Menâkıbını kaleme alan isim
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
Talebesi
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
Çağdaşı
İBN KENNÂN
Halvetî şeyhi, tarihçi, edip ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER