KÂBE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÂBE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الكعبة
KIBLE
Başta namaz olmak üzere bazı ibadet ve davranışlarda yönelinen taraf, Kâbe.
MESCİD-i HARÂM
Kâbe’yi kuşatan mescid.
MEKKE
Kâbe’nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildiği kutsal şehir.
HAC
Kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etme, İslâm’ın beş şartından biri.
TAVAF
Kâbe’nin etrafında usulüne uygun biçimde dönmek anlamında fıkıh terimi.
HACERÜLESVED
Kâbe’nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen taş.
MAKĀM-ı İBRÂHİM
Kâbe’nin inşası sırasında Hz. İbrâhim’in üzerine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde insanları hacca davet ettiği kabul edilen taş veya onun bulunduğu yer.
ALTIN OLUK
Kâbe damına konulan ve Arapça’da mîzâbü’r-rahme, Farsça’da mîzâb-ı rahmet denilen oluk.
ZEMZEM
Kâbe yakınındaki kuyudan çıkan, müslümanların büyük değer verdiği su.
FİL VAK‘ASI
Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Habeş ordusunun Allah tarafından gönderilen kuşlar vasıtasıyla imha edilmesi olayı.
UMRE
İhramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Safâ ile Merve arasında sa‘y yapmak suretiyle eda edilen ibadet.
HİCR
Kâbe ile hatîm denilen yarım daire şeklindeki duvar arasında kalan ve altın oluğun altına rastlayan yer.
MÜLTEZEM
Hacerülesved ile Kâbe kapısı arasında, dua etmenin makbul olduğu yer.
ŞÂZERVÂN
Kâbe’nin temellerinin üst tarafındaki çıkıntı.
Mİ‘CEN
Eskiden Kâbe kapısı ile Rüknülırâkī arasında bulunan çukur.
ATÎK
Kâbe ve Hz. Ebû Bekir hakkında kullanılan bir sıfat.
HİCÂBE
Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevi.
SURRE
Hac zamanı dağıtılmak üzere Haremeyn’e gönderilen eşya ve hediyeleri ifade eden bir terim.
HAREM
Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli bölgeler için kullanılan terim.
Kâbe konusunda Kâ‘benâme adlı ilk eseri yazan şair
GUBÂRÎ ABDURRAHMAN
Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi.
Mir’âtü’l-Haremeyn adlı eserinde Kâbe hakkında bilgiler veren yazar
EYÜP SABRİ PAŞA
Osmanlı bahriye paşası, eğitimci, tarihçi ve yazar.
Kâbe hakkında müstakil ilk şiiri yazan şair
AHMED YESEVÎ
Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER