« Madde sayfasına git

KĀDİRİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

القادريّة
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ
Kādiriyye tarikatının kurucusu.
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ KÜLLİYESİ
Bağdat’ta Bâbüşşeyh mahallesinde bulunan külliye.
Tarikatın öğretisine yer veren çalışma
el-GUNYE
Abdülkādir-i Geylânî’nin (ö. 561/1165-66) itikad, ibadet ve ahlâka dair eseri.
Tarikatın öğretisine yer veren çalışma
FÜTÛHU’l-GAYB
Abdülkādir-i Geylânî’nin (ö. 561/1165-66) tasavvufa dair mev‘iza türündeki eseri.
EŞREFİYYE
Kādiriyye tarikatının Eşrefoğlu Rûmî’ye (ö. 874/1469-70 [?]) nisbet edilen bir kolu.
RÛMİYYE
Kādiriyye tarikatının İsmâil Rûmî’ye (ö. 1041/1631) nisbet edilen bir kolu.
YÂFİÎ
Kādiriyye tarikatının Yâfiiyye kolunun kurucusu.
TÂLEBÂNÎ, Abdurrahman Hâlis
Kādiriyye tarikatının Hâlisiyye şubesinin pîri, şair.
KĀDİRÎHÂNE TEKKESİ
İstanbul Tophane’de 1040’ta (1630) tesis edilen, Kādiriyye tarikatının âsitânesi olan tekke.
EBÜ’l-GAYS
Kādiriyye’ye bağlı Ehdeliyye kolu Gaysiyye şubesinin kurucusu.
ŞEYH MÜŞTÂK
Kādiriyye tarikatının Müştâkıyye kolunun kurucusu, şair.
NEVŞÂHİYYE
Kādiriyye tarikatının Hâci Muhammed Nevşah Gencbahş’a (ö. 1064/1654) nisbet edilen Hindistan kolu.
MÜRÎDİYYE
Kadiriyye tarikatının Ahmedü Bamba (ö. 1927) tarafından kurulan Senegal kolu.
KÜNTÎ, Muhtâr b. Ahmed
Kādiriyye tarikatının Küntiyye/Muhtâriyye kolunun kurucusu.
OSMAN ŞEMS EFENDİ
Kādiriyye tarikatının Enveriyye kolunun kurucusu, şair.
BEDAHŞÎ, Şah Muhammed
Molla Şah adıyla da tanınan Hindistanlı meşhur Kādirî mutasavvıf ve şair.
EDHEM EFENDİ, Müştakzâde
Kādirî şeyhi, mûsiki muallimi, bestekâr.
MEHMED ŞÂKİR EFENDİ
Kādirî şeyhi, zâkirbaşı ve mûsikişinas.
MUHYİDDİN EFENDİ, Ahmed
Kādirî şeyhi, Meclis-i Meşâyih reisi.
NAZMİ EFENDİ, Hüseyin
Kādirî şeyhi.
SELİM DİVANE
Kādirî şeyhi.
KÜNTÎ, Ahmed b. Muhammed
Kādirî şeyhi ve Mâlikî fakihi.
KÖSETÜRKMEN, Muharrem Hilmi
Nakşî-Kādirî şeyhi.
MÂÜLAYNEYN, Muhammed Mustafa
Moritanyalı Kādirî şeyhi, âlim, sömürge karşıtı direniş lideri.
KUDDÛSÎ AHMED EFENDİ
Mutasavvıf-şair ve Kādirî şeyhi.
MİYÂN MÎR
Hintli sûfî ve Kādirî şeyhi.
SULTAN BÂHÛ
Hint alt kıtasında yetişmiş Kādirî şeyhi.
İBN AKĪLE
Hadis, tefsir, kelâm ve tasavvuf âlimi, tarihçi ve Kādirî şeyhi.
ABDÜRRAHİM TİRSÎ
Kādiriyye tarikatına bağlı Eşrefiyye kolunun ikinci pîri, mutasavvıf-şair ve mûsikişinas.
EŞREFOĞLU RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu, mutasavvıf-şair.
HACIBAYRİÇ, Feyzullah
Kādiriyye tarikatına mensup Bosnalı sûfî ve müellif.
İSMÂİL RÛMÎ
Kādiriyye tarikatının Rûmiyye kolunun kurucusu.
KÜNTÎ, Muhammed b. Muhtâr
Kādiriyye şeyhi ve fıkıh âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER