KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk ile İLİŞKİLİ MADDELER

عبد الرزّاق الكاشاني
Tarikatı
SÜHREVERDİYYE
Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî’ye (ö. 632/1234) nisbet edilen bir tarikat.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
Talebesi
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
Çağdaşı
İZZEDDİN el-KÂŞÎ
Mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
ALÂÜDDEVLE-i SİMNÂNÎ
Rükniyye tarikatının kurucusu, İranlı âlim ve şair.
Şerh yazdığı eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Şerh yazdığı eser
MENÂZİLÜ’s-SÂİRÎN
Hâce Abdullah-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) tasavvuf makamlarına dair eseri.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Eser verdiği konu
ISTILÂHÂTÜ’s-SÛFİYYE
Tasavvuf terimlerini açıklayan eserlerin ortak adı.
Eser verdiği konu
İŞÂRÎ TEFSİR
Sûfînin kalbine doğduğu kabul edilen işaretlere dayanarak âyetleri yorumlaması; mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları tefsirler için kullanılan bir tabir.
Eser verdiği konu
FÜTÜVVETNÂME
Fütüvveti konu alan veya fütüvvetin âdâb ve erkânı hakkında bilgi veren eserlerin ortak adı.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Etkilediği eser
RÛHU’l-BEYÂN
İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 1137/1725) tasavvufî tefsiri.
Etkilediği eser
CÂMİU’l-USÛL
Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin (ö. 1893) tarikatların usul ve âdâbı ile tasavvuf terimlerini ihtiva eden eseri.
Etkilediği isim
HAYDAR el-ÂMÜLÎ
Şiîliği tasavvufla bağdaştırmaya çalışan âlim.
Eserini şerh eden isim
HÜSÂMEDDÎN-i BİTLİSÎ
Nurbahşiyye tarikatına mensup mutasavvıf, müfessir.
Çağdaşı
OLCAYTU HAN
İlhanlı hükümdarı (1304-1316).
Çağdaşı
EBÛ SAİD BAHADIR HAN
İlhanlı hükümdarı (1317-1335)
Etkilendiği isim
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER