KÂTİB ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÂTİB ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

KEŞFÜ’z-ZUNÛN
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
MÎZÂNÜ’l-HAK
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) döneminin fikrî hayatı ve dinî tartışmalarına dair Türkçe eseri.
FEZLEKE
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri.
FEZLEKETÜ’t-TEVÂRÎH
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) umumi tarihe dair Arapça eseri.
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
İHLÂSÎ, Şeyh Mehmed
Kâtib Çelebi’nin Latince’den tercüme eserlerindeki yardımcısı, mühtedi Fransız rahibi.
Ölümünden sonra çalışmalarının çoğunu satın alan şahıs
İZZETÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı kazaskeri, şair.
Hakkında monografiler yazan müellif
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Hakkında çeşitli çalışmalar yapan araştırmacı
GÖKYAY, Orhan Şaik
Dil, tarih ve edebiyat araştırmacısı, şair.
Eserlerinden geniş ölçüde faydalanan âlim
ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD
Osmanlı biyografi yazarı ve tarihçi.
Çeşitli yönlerden takipçisi olduğu kişi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Maiyetinde Hemedan ve Bağdat seferlerine katıldığı devlet adamı
HÜSREV PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Maiyetinde Şark seferine katıldığı devlet adamı
MEHMED PAŞA, Tabanıyassı
Osmanlı sadrazamı.
Kendisini "Osmanlılar’ın Süyûtî’si" olarak niteleyen şarkiyatçı
BABINGER, Franz
Alman tarihçi ve şarkiyatçısı.
Yoğunlaştığı ilim dallarından
COĞRAFYA
Yoğunlaştığı ilim dallarından
TARİH
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
Künhü’l-ahbâr ve Mir’âtü’l-avâlim adlı eserlerini tenkit ettiği tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Manzum Osmanlı tarihini tenkit ettiği tarihçi
HADÎDÎ
Osmanlı tarihçisi, şair.
Takvîmü’t-tevârîh'i notlar ve zeyilleriyle Paris'te neşreden kişi
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Süllemü’l-vüṣûl ilâ ṭabaḳāti’l-fuḥûl adlı eserine Mecelletü’n-nisâb adıyla zeyil yazan kişi
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN
Biyografi âlimi, mutasavvıf ve hattat.
Üzerine şerh yazdığı eser
er-RİSÂLETÜ’l-MUHAMMEDİYYE
Ali Kuşçu’nun (ö. 879/1474) matematiğe dair eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER