KÂTİB ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÂTİB ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

KEŞFÜ’z-ZUNÛN
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) bibliyografik eseri.
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
FEZLEKE
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) Osmanlı tarihine dair Türkçe eseri.
MÎZÂNÜ’l-HAK
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) döneminin fikrî hayatı ve dinî tartışmalarına dair Türkçe eseri.
FEZLEKETÜ’t-TEVÂRÎH
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) umumi tarihe dair Arapça eseri.
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
Dîvân-ı Hümâyun mensupları arasında tanındığı ad
HACI HALİFE
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Mezhebi
HANEFÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Meşrebi
İŞRÂKIYYE
Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 587/1191) kurduğu mistik ve teosofik felsefe.
Muhtelif kalemlerinde görev yaptığı organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Revan seferine katıldığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Maiyetinde Hemedan ve Bağdat seferlerine katıldığı kişi
HÜSREV PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Maiyetinde Şark seferine gittiği kişi
MEHMED PAŞA, Tabanıyassı
Osmanlı sadrazamı.
Bazı eserleri Latince'den Türkçe'ye tercüme etmesine yardım eden Fransız asıllı müslüman
İHLÂSÎ, Şeyh Mehmed
Kâtib Çelebi’nin Latince’den tercüme eserlerindeki yardımcısı, mühtedi Fransız rahibi.
Ölümünden sonra müsveddelerinin ve teliflerinin çoğunu satın alan kişi
İZZETÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı kazaskeri, şair.
Hakkında bilgi veren kişi
ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD
Osmanlı biyografi yazarı ve tarihçi.
Osmanlılar’ın Süyûtî’si olarak niteleyen şarkiyatçı
BABINGER, Franz
Alman tarihçi ve şarkiyatçısı.
Çeşitli yönlerden takipçisi olduğu kişi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Felsefesinin şerhinden Meteora kitabının sekizinci meselesini Türkçe'ye çevirdiği filozof
ARİSTO
İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu.
Yoğunlaştığı ilim dallarından
COĞRAFYA
Yoğunlaştığı ilim dallarından
TARİH
Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
Yoğunlaştığı ilim dallarından
İLM-i FELEK
İslâm bilim tarihinde astronomi karşılığında kullanılan terim.
Ermenek müftüsü Molla Veliyyüddin'den okuduğu metin
TELHÎSÜ’l-MİFTÂH
Sekkâkî’nin Miftâḥu’l-ʿulûm’unun belâgata dair üçüncü bölümünün Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338) tarafından yapılan muhtasarı.
Okuduğu metinlerden
eş-ŞEMSİYYE
Ali b. Ömer el-Kâtibî el-Kazvînî’nin (ö. 675/1277) mantığa dair risâlesi.
Âs̱ârü’l-bilâd adlı eserini tenkit ettiği âlim
KAZVÎNÎ, Zekeriyyâ b. Muhammed
Ünlü coğrafyacı.
Künhü’l-ahbâr ve Mir’âtü’l-avâlim adlı eserlerini tenkit ettiği tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Manzum Osmanlı tarihini tenkit ettiği tarihçi
HADÎDÎ
Osmanlı tarihçisi, şair.
Keşfü’ẓ-ẓunûn’un mukaddimesinde Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserinden geniş şekilde istifade ettiği âlim
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Takvîmü’t-tevârîh'i notlar ve zeyilleriyle Paris'te neşreden kişi
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Süllemü’l-vüṣûl ilâ ṭabaḳāti’l-fuḥûl adlı eserine Mecelletü’n-nisâb adıyla zeyil yazan kişi
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN
Biyografi âlimi, mutasavvıf ve hattat.
Keşfü’ẓ-ẓunûn ʿan esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn'un nâşirlerinden
YALTKAYA, Mehmet Şerefettin
Din âlimi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Diyanet İşleri başkanı.
Keşfü’ẓ-ẓunûn ʿan esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn'un nâşirlerinden
KİLİSLİ RİFAT BİLGE
Filolog, Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı, kitâbiyat uzmanı, eğitimci.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER