KAYS b. ZERÎH - TDV İslâm Ansiklopedisi

KAYS b. ZERÎH

قيس بن ذريح
Müellif:
KAYS b. ZERÎH
Müellif: HÜSEYİN TURAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.05.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kays-b-zerih
HÜSEYİN TURAL, "KAYS b. ZERÎH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kays-b-zerih (26.05.2022).
Kopyalama metni

4 (625) veya 5 (626) yılında doğdu (Sezgin, II/3, s. 157). Hz. Hüseyin’in sütkardeşidir. Dayısı Amr b. Sünne de şairdir. Kinâne kabilesine mensup olan Kays’ın aşireti Medine civarındaki çölde yaşıyor, ailesi ise Medine’de ikamet ediyordu. Kays, bir gün Kâ‘b b. Huzâa kabilesinin yaşadığı bölgeden geçerken su istemek üzere bir çadırın kapısına vardığında karşısına Hubâb el-Kâ‘biyye’nin kızı Lübnâ çıktı ve görür görmez ona âşık oldu. Bir müddet sonra Kays duygularını Lübnâ’ya anlatınca onun da aynı duyguları taşıdığını öğrendi. O günden sonra Kays, Lübnâ ile ilgili şiirler söylemeye, bu şiirler her tarafa yayılıp dilden dile dolaşmaya başladı. Kays, Lübnâ ile evlenmek isteyince babası şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine Kays Hz. Hüseyin’e giderek yardımcı olmasını rica etti ve Hz. Hüseyin iki gencin evlenmesini sağladı.

Anne ve babası, çocukları olmadığını bahane ederek eşini boşaması için Kays’a baskı yaptılar. Neticede evlilik sona erdiyse de Kays’ın aşkı iyice alevlendi, Lübnâ’nın başkasıyla evlenmesi onu daha da etkiledi ve aşkını anlatan şiirler söylemeye başladı. Bir seyahat sırasında Lübnâ’ya benzeyen ve aynı adı taşıyan Fezâre kabilesine mensup bir kızla evlendi; ancak ilk eşini unutamadığından huzura kavuşamadı. Kays’ın Lübnâ ile tekrar evlendiği, bu evlilikten önce veya sonra öldüğü şeklinde çelişkili rivayetler vardır. Ondan önce ölen Lübnâ’nın kabri başında bir şiir söylediği, burada kendinden geçtiği, baygın vaziyette evine getirildiği, kendine gelemeden vefat ettiği ve Lübnâ’nın yanına defnedildiği de rivayet edilmektedir (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, IX, 210; Kütübî, III, 208). Tâhâ Hüseyin, bu hikâyenin Cemîl-Buseyne ve Mecnûn-Leylâ hikâyeleri gibi tamamen hayal mahsulü olmadığını, konusunu gerçek hayattan aldığı için insanî yönünün ağır bastığını, akıl ve mantık örgüsünün güçlü olduğunu ifade eder (Ḥadîs̱ü’l-erbiʿâʾ, I, 204-216).

Cemîl ve Kays b. Mülevvah (Mecnûn) gibi Emevî devrinin platonik (uzrî) aşkı terennüm eden en meşhur şairlerinden olan Kays b. Zerîh’in şiirlerinin hemen hemen tamamı Lübnâ’ya dairdir. Kolay anlaşılır ve sağlam yapılı olan şiirleri aşk ateşiyle yanan bir gönülden yükselen feryatlar, ince anlam ve derin duygular taşır. İsimleriyle şiirlerindeki vezin-kafiye benzerliği, Lübnâ ve Leylâ isimlerinin yer değiştirmesi veya intihal sebebiyle Kays’ın birçok beyit ve kıtası Mecnûn’a nisbet edilmiştir (Ebû Ali el-Kālî, I, 136-137; Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, IX, 185, 208, 213).

Edebiyat kitaplarıyla biyografi ve antolojilerde bazı kıta ve beyitlerine rastlanan Kays’ın divanı zamanımıza tam olarak ulaşmamıştır. Divanın Berlin (nr. 7519/1) ve Manchester’deki (nr. 445/3) yazmaları sadece bazı şiirlerini kapsar. Şairin uzun bir kasidesi, Ebû Abdullah Muhammed er-Râşidî el-Emevî’nin Kitâbü’t-Taṣrîḥ fî şerḥi ḳaṣîdet(ey) Küs̱eyyir ve İbn Ẕerîḥ adlı eserinde (Escurial Library, nr. 1409) şerhedilmiştir. Aḥsenü mâ yemîlü min aḫbâri’l-Ḳayseyn ve Cemîl adlı anonim eserde (Cambridge, nr. 14) ona dair bazı haber ve şiirler yer alır. Çeşitli kaynaklarda bulunan şiirleri Hüseyin Nassâr (baskı yeri yok, 1379/1960), Emîl Bedî‘ Ya‘kūb (Beyrut 1414/1993) ve Yûsuf Îd (Dîvânü’l-ʿuẕriyyîn içinde, Beyrut 1413/1992, s. 367-413) tarafından neşredilmiştir. Kays b. Zerîh hakkında Abdülmecîd ed-Desûkī ve Hüseyin Nassâr birer çalışma yapmıştır (bk. bibl.).


BİBLİYOGRAFYA

Kays b. Zerîh, Dîvân (nşr. Emîl Bedî‘ Ya‘kūb), Beyrut 1414/1993, neşredenin girişi, s. 9-24.

, s. 399-400.

Ebû Ali el-Kālî, el-Emâlî, Kahire 1344/1926, I, 136-137; II, 75-77.

, IX, 174-213.

, s. 120.

, III, 204-208.

, I, 182.

Dâvûd-i Antâkî, Tezyînü’l-esvâḳ, Beyrut 1986, I, 83-96.

Ahmed Ferîd Rifâî, ʿAṣrü’l-Meʾmûn, Kahire 1346/1928, II, 152-163.

, I, 43; Suppl., I, 81.

Abdülmecîd ed-Desûkī, Ḳays ve Lübnâ, Beyrut 1948.

Tâhâ Hüseyin, Ḥadîs̱ü’l-erbiʿâʾ, Kahire 1962, I, 204-216.

, II, 364-367.

Hüseyin Nassâr, Ḳays ve Lübnâ şiʿr ve dirâse, Kahire 1963.

, II/3, s. 157-158.

, I, 424-427.

, I, 291-292.

Seyyid Hasan Kurûn, “Fî Ḥâşiyeti’l-Emîr”, , LVI/12 (1984), s. 1947-1954.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 25. cildinde, 93-94 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER