KŪTÜ’l-KULÛB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KŪTÜ’l-KULÛB ile İLİŞKİLİ MADDELER

قوت القلوب
EBÛ TÂLİB el-MEKKÎ
Ḳūtü’l-ḳulûb adlı eseriyle tanınan mutasavvıf.
Eserin kaynak kişisi
İBNÜ’l-CELLÂ
Fakr ve tevekkül konusundaki görüşleriyle tanınan sûfî.
Eserin kaynak kişisi
İBNÜ’l-A‘RÂBÎ, Ebû Saîd
İlk sûfî müelliflerden, muhaddis.
Eserin kaynak kişisi
İBN ATÂ
İlk devir sûfîlerinden, muhaddis ve müfessir.
Eseri etkileyen zümre
SÂLİMİYYE
İbn Sâlim el-Basrî (ö. 297/909) tarafından kurulan ve tasavvufî eğilimler taşıyan bir kelâm fırkası.
Etkilediği eser
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Etkilediği eser
İHYÂÜ ULÛMİ’d-DÎN
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere fıkıh, kelâm gibi ilimlere bilhassa amaçları bakımından yeni yaklaşımlar getiren önemli eseri.
Etkilediği eser
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Etkilediği eser
EVRÂDÜ’l-AHBÂB
Kübrevî şeyhi Ebü’l-Mefâhir Yahyâ b. Ahmed el-Bâharzî’nin (ö. 736/1335) tasavvuf âdâbına dair Farsça eseri.
Etkilediği eser
MİNHÂCÜ’l-FUKARÂ
İsmâil Rusûhî Ankaravî’nin (ö. 1041/1631) tasavvufa ve tasavvuf terimlerine dair eseri.
Etkilediği isim
İZZEDDİN el-KÂŞÎ
Mutasavvıf-şair.
Eser ile aynı dönemde yazılan başka bir kaynak
el-LÜMA‘
Ebû Nasr es-Serrâc’ın (ö. 378/988) tasavvufun temel konularına dair eseri.
Eseri şerh eden kişi
İBN ABBÂD er-RUNDÎ
Ġays̱ü’l-mevâhib adlı eseriyle tanınan Şâzelî şeyhi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER