MÂLİK b. ŞERÂHÎL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÂLİK b. ŞERÂHÎL

مالك بن شراحيل
Müellif:
MÂLİK b. ŞERÂHÎL
Müellif: KEMAL YILDIZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2003
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 24.11.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/malik-b-serahil
KEMAL YILDIZ, "MÂLİK b. ŞERÂHÎL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/malik-b-serahil (24.11.2020).
Kopyalama metni
İbn Hacer el-Askalânî’nin, Hz. Peygamber dönemine yetişip ondan hadis duyması imkânı bulunduğu halde kendisinden rivayet nakledilmeyenler arasında zikrettiği Mâlik b. Şerâhîl, Havlân kabilesinin müttefiki (halîfi) olup Havlânî nisbesi bununla ilgilidir. Hz. Ömer’in meclisinde hazır bulundu ve Amr b. Âs ile Mısır’ın fethine katıldı; fetihten sonra kendisine bir arazi tahsis edilerek buraya yerleşti.

Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân’ın saygı gösterdiği Mâlik b. Şerâhîl, Mekke’de halifeliğini ilân eden Abdullah b. Zübeyr’e karşı savaşmak için Halife Abdülmelik b. Mervân’ın Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî kumandasında sevkettiği orduya katılmak üzere, 72 (691) yılında Abdülazîz b. Mervân’ın Mısır’dan deniz yoluyla gönderdiği 3000 kişilik birliğin kumandanlığına getirildi. Abdullah b. Zübeyr’i öldüren Abdurrahman b. Yuhannes (Bahnes) et-Tücîbî’nin Mısır’dan gelen bu birlikten olması, halifenin hem bu askere hem de birliğin kumandanı olan Mâlik b. Şerâhîl’e özel ilgi göstermesine yol açtı ve Mâlik b. Şerâhîl için bir mâlikâne ile bir mescid yaptırılmasını emretti. Fustat’ta Havlân denilen yerde Haccâc tarafından inşa ettirilen bu mescid Mescidü Mâlik ve Mescidü’l-Edîm diye bilinmektedir. Abdülazîz b. Mervân kendisine her yıl hediye olarak elbiseler gönderdiği gibi Haccâc b. Yûsuf da 3000 dirhem yollardı.

Süyûtî’nin müctehid imamlardan saydığı Mâlik b. Şerâhîl, Haccâc tarafından tayin edildiği Mısır kadılığı ve vâizliği görevini Muharrem 83’ten (Şubat 702) Safer 84’e (Mart 703) kadar toplam on üç ay sürdürdü ve Abdülazîz b. Mervân’ın talebi üzerine bir müddet imamlık vazifesini üstlendi.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Abdülhakem, Fütûḥu Mıṣr (nşr. Muhammed el-Huceyrî), Beyrut 1416/1996, s. 391-392; Vekî‘, Aḫbârü’l-ḳuḍât, III, 225; Kindî, el-Vülât ve’l-ḳuḍât (Guest), s. 51, 55, 320-322; İbnü’l-Mülakkın, Nüzhetü’n-nüẓẓâr fî ḳuḍâti’l-emṣâr (nşr. Medîha Muhammed eş-Şerkāvî), Kahire 1996, s. 102; İbn Hacer, el-İṣâbe, IV, 483; a.mlf., Refʿu’l-iṣr ʿan ḳuḍâti Mıṣr (nşr. Ali Muhammed Ömer), Kahire 1418/1998, s. 321-322; Süyûtî, Ḥüsnü’l-muḥaḍârâ, I, 296; II, 137; Ziriklî, el-Aʿlâm, VI, 136-137.

Kemal Yıldız
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2003 yılında Ankara'da basılan 27. cildinde, 515 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER