« Madde sayfasına git

MECDÎ, Mehmed ile İLİŞKİLİ MADDELER

Doğduğu yer
EDİRNE
Marmara bölgesinin Trakya kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı eserini Arapça'dan Türkçe'ye çevirdiği âlim
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Arapça'dan Türkçe'ye çevirdiği eser
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı eserinin Türkçe çevirisi
HADÂİKU’ş-ŞEKĀİK
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye adlı Arapça biyografik eserinin Mehmed Mecdî Efendi (ö. 999/1591) tarafından genişletilerek Türkçe’ye yapılan tercümesi.
Hadâiku’ş-Şekāik adlı Şekāik Tercümesi'ni takdim ettiği padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
el-Cevâhirü’l-mudıyye adlı eserinin çevirisini yaptığı müellif
KUREŞÎ
Hanefî fakihi ve biyografi yazarı.
Çevirisini yaptığı eser
el-CEVÂHİRÜ’l-MUDIYYE
Abdülkādir el-Kureşî’nin (ö. 775/1373) Hanefî hukukçularının biyografilerine dair eseri.
İlminden ve şiirinden övgüyle bahseden kişi
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
Şiirde tesirinde kaldığı şair
EMRÎ, Emrullah
Divan şairi.
Edirne'de görüştüğü ve sohbetlerinde bulunan şair
AHDÎ
Gülşen-i Şuarâ tezkiresinin müellifi ve şair.
Edirnekapı dışında, mezarının civarında bulunduğu tekke
EMÎR BUHÂRÎ TEKKESİ
İstanbul’un değişik yerlerinde bulunan ve aynı adla tanınan üç Nakşibendî tekkesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER