MECLİS - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MECLİS ile İLİŞKİLİ MADDELER

المجلس
DİVAN
İslâm devletlerinde resmî işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclis ve buna bağlı devlet daireleri.
HALKA
Zikir veya ilim meclisi anlamında bir terim.
MAHYÂ
Hz. Peygamber’e salâtüselâm getirilen meclis; zikir meclisi.
EMÎR-i MECLİS
Bazı İslâm devletlerinde sultanla devlet adamlarının katıldığı önemli meclisleri tertip etmekle görevli kimse.
ŞÛRA
Danışma ve danışma kurulu anlamında fıkıh terimi.
ENCÜMEN
İslâm dünyasında ve özellikle İran’da dinî, edebî, siyasî ve içtimaî amaçla kurulan teşekküllere verilen ad.
CEMİYET
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren İslâm dünyasında ve özellikle Osmanlı Devleti’nde ilmî, sosyal ve siyasî amaçla kurulan teşekküllere verilen ad.
MÜSAMERE
Geceleyin yapılan eğlenceli sohbet.
EMÂLÎ
Bir âlimin talebelerine hadisleri veya başka bilgileri yazdırmasıyla meydana gelen eser türü.
MECLİS
Akdi oluşturan irade beyanlarını içeren görüşme ve müzakerelerin cereyan ettiği yer ve zaman anlamında fıkıh terimi.
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
MECLİS-i MEŞVERET
Osmanlı Devleti’nde önemli ve olağan üstü konuların görüşüldüğü danışma meclisi.
MECLİS-i MEŞÂYİH
Tekkeleri denetlemek ve idarî işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa bağlı olarak kurulan müessese.
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
MECLİS-i VÜKELÂ
Sadrazamın başkanlığında nâzırlardan oluşan ve Osmanlı hükümetini niteleyen meclis.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
DÂRÜNNEDVE
Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeri.
CEMAAT
Kuzey Afrika’da özellikle Fas’ın merkeze tâbi olmayan bölgelerinde idarî yetkiyi ellerinde tutanların oluşturduğu meclis.
HALKA
Kuzey Afrika’da İbâzîler’in dinî ve idarî işlerini yürüten meclis.
BEZM-i CEM
Divan edebiyatında kullanılan bir remiz.
SÂKÎNÂME
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER