MEHMED III - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEHMED III ile İLİŞKİLİ MADDELER

محمد
Babası
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Annesi
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Oğlu
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Oğlu
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Dedesi
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Adını koyan büyük dedesi
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Lalası, dönemin önemli devlet adamlarından
LALA MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Hocası ve şeyhülislâmı
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Sünnetini yapan vezir
CERRAH MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
FERHAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Veziri
KOCA SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
Veziri
SOKULLUZÂDE HASAN PAŞA
Osmanlı veziri.
Veziri
YAVUZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Şeyhülislâmı
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmı
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şeyhülislâmı
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Padişahın yakın hizmetinde bulunan ve tercümanlığını yapan âlim
ŞERİF MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Şehzadeliğinde divan kâtipliğini yapan âlim
ÂŞIK MEHMED
Osmanlı coğrafya ve kozmografya âlimi.
Dönemin önemli devlet adamlarından
DERVİŞ PAŞA, Bosnevî
Osmanlı devlet adamı ve şairi.
III. Mehmed tarafından İstanbul'a davet edilen mutasavvıf
SİVÂSÎ, Abdülmecid
Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolu şeyhlerinden.
Tahta çıktığında yeniçeri kâtibi olan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Dönemin tarihçisi
SELÂNİKÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Devletin içinde bulunduğu durumla ilgili eserini sunarak takdirini kazanan âlim
HASAN KÂFÎ AKHİSÂRÎ
Uṣûlü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi.
Devletin durumu hakkında takdim edilen eser
USÛLÜ’l-HİKEM fî NİZÂMİ’l-ÂLEM
Hasan Kâfî Akhisârî’nin (ö. 1024/1615) Osmanlı devlet düzeni hakkındaki eseri.
Dönemi hakkında bilgi veren tarihçilerden
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Yanında Eğri kalesinin fethine katılıp adına Fetihnâme-i Eğri adıyla eser telif eden kişi
TÂLİKÎZÂDE MEHMED SUBHİ
Dîvân-ı Hümâyun kâtibi ve şehnâmeci.
Saruhan sancak beyliğiyle gönderildiği şehir
MANİSA
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Ordusunun başında katılıp büyük bir zafer elde ettiği savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Döneminde başgösteren isyan hareketleri
CELÂLÎ İSYANLARI
XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı.
KARAYAZICI ABDÜLHALİM
III. Mehmed devrinde büyük bir isyan çıkaran Celâlî lideri.
Türbesi
MEHMED III TÜRBESİ
XVII. yüzyılın başlarında inşa edilen türbe.
Türbesinin bulunduğu hazîre
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
Annesi Safiye Sultan'ın yapımını başlattığı cami ve külliye
YENİCAMİ KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVI. yüzyılın sonlarında inşasına başlanan ve XVII. yüzyılın ikinci yarısında tamamlanan külliye.
Sütannesi Halime Hatun tarafından yaptırılan külliye
HALİME HATUN KÜLLİYESİ
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Gölmarmara bucağında XVII. yüzyıla ait külliye.
Hakkında ilk örnekleri telif edilen eser türü
SURNÂME
Divan edebiyatında padişah çocuklarının doğum, sünnet ve düğün törenlerini anlatan eserlerin genel adı.
Şiirlerinden örnekler veren tezkire müellifi
RIZÂ, Seyyid Mehmed
Kendi adıyla anılan tezkiresiyle meşhur Osmanlı müellifi.
Döneminin önde gelen simalarından
NEV‘Î
Divan şairi ve âlim.
Döneminin önde gelen simalarından
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Eserini III. Mehmed'e ithaf eden kişi
ŞEREF HAN
Şerefnâme adlı tarihiyle meşhur olan Bitlis hâkimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER