MEŞRUTİYET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MEŞRUTİYET ile İLİŞKİLİ MADDELER

مشروطيت
Meşrutiyet’i ilân eden padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Meşrutiyet hareketinin sembol ismi
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Meşrutiyet’e muhalefet eden devlet adamı
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Meşrutiyet’e muhalefet eden devlet adamı
NÂMIK PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Meşrutiyet’e muhalefet eden devlet adamı
MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Ulemâdan Meşrutiyet’i destekleyenlerin temsilcisi
SEYFEDDİN İSMÂİL EFENDİ
Osmanlı hukuk âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.
Ulemâdan Meşrutiyet’e muhalif olanların temsilcisi
KARA HALİL EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Meşrutî idarenin şeriata uygunluğunu savunan kişi
PÎRÎZÂDE MEHMED SÂHİB EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı (1909-1910).
Meşrutiyet yönetimini destekleyen kişi
MÛSÂ KÂZIM EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Dönemi tanımlayan anayasal metin
KĀNÛN-ı ESÂSÎ
1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti anayasası.
Dönemi tanımlayan temel siyasî kurumlardan
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Dönemi tanımlayan temel siyasî kurumlardan
MECLİS-i A‘YÂN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun padişahın tayin ettiği üyelerden oluşan kanadı.
Meşrutî yönetimi savunan ve Jön Türkler’in öncüsü sayılan topluluk
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Dönemin önde gelen siyasî muhalefet hareketi
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Dönemin seyrini şekillendiren siyasî oluşum
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Dönemin seyrini etkileyen siyasî olay
OTUZBİR MART VAK‘ASI
II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askerî isyan.
ÂBİDE-i HÜRRİYET
İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt.
Dönemin etkili yayın organlarından
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Dönemin etkili yayın organlarından
MEŞVERET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin resmî yayın organı olarak Paris, Cenevre ve Brüksel’de yayımlanan siyasî gazete.
Dönemin etkili yayın organlarından
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Meşrutiyet’e muhalif görüşlerin yer aldığı gazete
BASÎRET
Ali Efendi tarafından 1870-1908 yılları arasında İstanbul’da iki devre halinde yayımlanan gazete.
Meşrutî idarenin şeriata uygunluğuna dair yayın yapan gazete
BEYÂNÜLHAK
II. Meşrutiyet’ten sonra yayımlanan dinî, edebî, siyasî ve fennî muhtevalı haftalık gazete.
Meşrutî idareyi destekleyen yayınlar yapan gazete
VOLKAN
Derviş Vahdetî’nin 1908-1909 yıllarında çıkardığı dinî, siyasî günlük gazete.
Meşrutiyet tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan dinî kavram
ŞÛRA
Danışma ve danışma kurulu anlamında fıkıh terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER