MUÂZ b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUÂZ b. AMR

معاذ بن عمرو
MUÂZ b. AMR
Müellif: MEHMET EFENDİOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2005
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 26.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/muaz-b-amr
MEHMET EFENDİOĞLU, "MUÂZ b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muaz-b-amr (26.09.2021).
Kopyalama metni
Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Seleme (Selime) kolundandır. Annesi Hind bint Amr b. Harâm da sahâbî olup Abdullah b. Amr b. Harâm’ın kız kardeşidir. Muâz genç yaşta müslüman oldu ve kabile reisi olan babasını İslâmiyet’i kabul etmesi hususunda ikna etti. İkinci Akabe Biatı’nda bulundu ve Bedir Gazvesi’ne katıldı. Kendisi gibi genç bir sahâbî olan Muâz b. Hâris ile (Muâz b. Afrâ) birlikte Ebû Cehil’in peşine düşerek onu ağır şekilde yaralayıp öldürmüşlerdi. Ebû Cehil’in üzerinden çıkan şeyleri Muâz b. Amr’a veren Hz. Peygamber onu bu hizmetinden dolayı övdü (Müsned, I, 193; Buhârî, “Farżu’l-ḫumus”, 17; Müslim, “Cihâd”, 42). Ancak durumu öğrenen Ebû Cehil’in oğlu İkrime Muâz’ı takip ederek sıkıştırdı ve kılıcıyla kolunu kopardı. Bu yüzden Muâz daha sonraki savaşlara katılamamıştır. Resûlullah, “Ne güzel adam!” dediği (Müsned, II, 419; Tirmizî, “Menâḳıb”, 32) birkaç kişi arasında Muâz’ın da adını saymıştır. Abdullah b. Abbas’ın kendisinden rivayette bulunduğu Muâz b. Amr’ın Hz. Ömer’in hilâfetinin sonlarına doğru 23’te (643), bir başka rivayete göre ise Hz. Osman’ın hilâfetinin ilk yıllarında 24 (644) veya 25 (645) yılında Medine’de vefat ettiği belirtilmektedir

BİBLİYOGRAFYA
Müsned, I, 193; II, 419; Buhârî, “Meġāzî”, 13, “Farżu’l-ḫumus”, 17; a.mlf., et-Târîḫu’l-kebîr, VII, 360; Müslim, “Cihâd”, 42; Tirmizî, “Menâḳıb”, 32; Vâkıdî, el-Meġāzî, I, 87-88, 91, 149; İbn Hişâm, es-Sîre2, II, 452, 463, 634-635, 710; Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), II, 368, 454; İbn Abdülber, el-İstîʿâb (Bicâvî), III, 1410; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut 1418/1997, IV, 149-150; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, I, 249-252; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), VI, 142-143.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2005 yılında İstanbul’da basılan 30. cildinde, 337-338 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER