ABDULLAH KAHRAMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH KAHRAMAN

Müellif toplam 14 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ŞEBRÂMELLİSÎ
Şâfiî fakihi.
TABÂTABÂÎ, Seyyid Muhammed
İran Meşrutiyet Hareketi’nin öncülerinden, Şiî âlimi.
TA‘DÎL-i ERKÂN
Namazın rükünlerini hakkıyla yerine getirme anlamında bir fıkıh terimi.
TAKAS
Karşılıklı zimmet borçlarının birbirine mahsup edilmesi anlamında fıkıh terimi.
TARSÛSÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı âlimi.
TÂVÛS b. KEYSÂN
Muhaddis ve fakih tâbiî.
TRABLUSÎ, Alâeddin
Hanefî fıkıh âlimi.
TRABLUSÎ, Burhâneddin
Hanefî fakihi.
TÛSÎ, Ebû Ca‘fer / 2. Bölüm: FIKIH
İmâmiyye Şîası’na mensup çok yönlü âlim.
TÜSTERÎ, Nasrullah b. Ahmed
Hanbelî fakihi ve muhaddis.
UBEYDULLAH b. ABDULLAH
Medineli meşhur yedi tâbiîn fakihinden biri.
UBEYDULLAH b. ÖMER b. HAFS
Tâbiîn âlimi, muhaddis.
ZERKEŞÎ, Şemseddin
Hanbelî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER