ADİL BEBEK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADİL BEBEK

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CEZA / 1. Bölüm
İnsanların fiil ve davranışlarının dünyada veya âhiretteki karşılığı anlamında kelâm, suçluya uygulanacak maddî ve mânevî müeyyide anlamında fıkıh terimi.
FELÂH
Dünya ve âhiret mutluluğu anlamında bir terim.
FEVZ
Dünya ve âhiret hayatında tehlikelerden kurtulup mutluluğa kavuşma anlamında bir terim.
el-FIKHÜ’l-EKBER
Ebû Hanîfe’ye (ö. 150/767) nisbet edilen akaid risâlesi.
GÜNAH / 2. Bölüm: KELÂM
İlâhî emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışları ifade eden bir terim.
HAYÂLÎ
Fâtih Sultan Mehmed devri âlimlerinden.
İBN ÂİZ
Siyer ve megāzî âlimi.
K‘BÎ
Mu‘tezile âlimlerinden, Kâ‘biyye fırkasının reisi.
KEBÎRE
Büyük günah.
MAĞFİRET
Günahların Allah tarafından bağışlanması anlamında bir terim.
MUHAMMED b. ŞEBÎB
Basra ekolüne bağlı Mu‘tezile âlimi.
SÛR / 1. Bölüm
Kıyametin kopmasını ve insanların yeniden dirilmesini ifade eden bir Kur’an terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER