AHMET YAMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET YAMAN

Müellif toplam 13 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBN HÂMİD
Hanbelî fakihi.
KENZÜ’d-DEKĀİḲ
Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö. 710/1310) Hanefî fıkhına dair eseri.
KUHİSTÂNÎ
Hanefî fakihi.
SELEB
Savaşta öldürülen düşman askerinin üzerinde veya yanında bulunan elbise, silâh vb. eşyayı ifade eden fıkıh terimi.
SİYER
Fıkıh kitaplarının devletler hukuku hükümlerini içeren bölümüne veya bu konuda yazılan kitaplara verilen ad.
es-SİYERÜ’l-KEBÎR
Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (ö. 189/805) İslâm devletler hukukuna dair eseri.
SULH / 1. Bölüm
Barış esasına dayalı uluslararası ilişkileri ve bu amaçla yapılan antlaşmaları ifade eden bir terim.
TENFÎL
Savaştan önce askeri teşvik etmek ya da büyük yararlılık gösterenleri savaştan sonra ödüllendirmek amacıyla ganimet payları yanında fazladan mal vermeyi ifade eden fıkıh terimi.
YAHYÂ b. ZEKERİYYÂ
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, fakih ve muhaddis.
ZIHÂR
Kocanın, karısını annesine veya dinen nikâhı düşmeyecek yakınlarına benzetmesi anlamında fıkıh terimi.
ZİMMÎ / 2. Bölüm: FIKIH
İslâm ülkelerinde yaşayan gayri müslim tebaa için kullanılan bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER