BEŞİR GÖZÜBENLİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEŞİR GÖZÜBENLİ

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂRİYET
Bir kimseye bir süre kullanmak üzere karşılıksız verilen mal.
ATEH
Bir ehliyet ârızası, akıl eksikliği ve zayıflığı hali.
CÎZÎ
İmam Şâfiî’nin talebesi, fıkıh âlimi.
CÜVEYNÎ, Rüknülislâm
Şâfiî fakihi ve müfessir.
DAY‘A
Emevîler ve Abbâsîler döneminde hazine arazisinden bazı şahıslara tahsis edilen çiftlik mahiyetindeki arazi.
FİRKÂH
Şâfiî fakihi.
FUZÛLÎ
Yetkisi olmadan başkası adına hukukî işlemde bulunan kimse anlamında fıkıh terimi.
HÂKİM eş-ŞEHÎD
Sâmânîler zamanında vezirlik yapan Hanefî fakihi.
HASAN b. ZİYÂD
Ebû Hanîfe’nin önde gelen talebelerinden müctehid âlim.
İKTÂ / 3. Bölüm: FIKIH
Kamu otoritesinin, tasarrufundaki arazi ve taşınmaz malların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis etmesi.
İNAN
Ortaklarının sermaye, kâr payı ve zarara katılımında eşitlik, tasarruf ehliyetinde denklik şartının aranmadığı şirket tiplerini ifade eden terim.
KEYLÎ
Hacim ölçü birimiyle ölçülerek işlem gören mislî mal anlamında hukuk terimi.
KIYEMÎ
Mislî olmayan malları ifade eden hukuk terimi.
MEFKŪD
Kaybolmuş ve hayatta olup olmadığına dair bilgi bulunmayan kimse anlamında İslâm hukuku terimi.
MUFÂVADA
Ortakların sermaye, kâr-zarar paylaşımı, tasarruf ehliyeti, yetki ve sorumluluk bakımından eşit olmaları esasına dayalı şirket türü.
SEMEN
Satım akdinde satış bedeli ve tedavüldeki para anlamında bir fıkıh terimi.
ŞİRKET
Kazanç ortaklığı yanında müşterek mülkiyeti ifade eden fıkıh terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER