CELAL KIRCA - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELAL KIRCA

Müellif toplam 10 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Dinler Tarihi, İlimler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂD
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen eski bir Arap kavmi.
AHSENÜ’l-KASAS
Hz. Yûsuf’un Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan hayat hikâyesi.
AKSÂMÜ’l-KUR’ÂN
Kur’ân-ı Kerîm’deki yeminler ve bu yeminlerden bahseden ilim.
BAHREYN
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “iki deniz” anlamında bir kelime.
el-CEVÂHİR
Tantâvî Cevherî’nin (ö. 1940) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
İBN HÜZEYL
Endülüslü âlim.
İBN TEYMİYYE, Mecdüddin
Tefsir, kıraat, hadis ve fıkıh âlimi.
İBN YA‘MER
Kur’an’ı noktalayan tâbiî, Merv kadısı.
MECMAU’l-BAHREYN
Kur’an’a göre Mûsâ ile Hızır’ın buluştuğu yerin adı.
SEMÛD
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve Hz. Sâlih’in tebliğ faaliyetinde bulunduğu bir Arap kavmi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER