CHRISTINE WOODHEAD - TDV İslâm Ansiklopedisi

CHRISTINE WOODHEAD

Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İranî Diller ve Edebiyatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CLAUSON, Sir Gerard
Türk dilinin en eski dönemleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan İngiliz Türkologu.
HASAN HÜKMÎ
Osmanlı reîsülküttâbı, münşî.
HASLUCK, Frederick William
Arkeolog ve Osmanlı tarihçisi.
İBRÂHİM MÜLHEMÎ
Osmanlı tarihçisi, şair.
MINORSKY, Vladimir Fedorovich
Rus şarkiyatçısı ve diplomatı.
MUIR, Sir William
İskoç asıllı İngiliz şarkiyatçısı ve İslâm tarihçisi.
OKÇUZÂDE MEHMED ŞÂHÎ
Osmanlı münşîi ve devlet adamı.
SEYFİ ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi.
ŞEHNÂMECİ
XVI. yüzyılda Osmanlı saray tarihçileri için kullanılan unvan.
TÂLİKÎZÂDE MEHMED SUBHİ
Dîvân-ı Hümâyun kâtibi ve şehnâmeci.
WALSH, John R.
Osmanlı dönemi Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgili incelemeler yapan İngiliz şarkiyatçısı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER