EMRULLAH YÜKSEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

EMRULLAH YÜKSEL

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂMİDÎ, Seyfeddin
Eş‘arî kelâmcısı ve usûl-i fıkıh âlimi.
BİRGİVÎ
Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk âlimi.
CA‘FER b. MÜBEŞŞİR
Bağdat ekolüne bağlı Mu‘tezile kelâmcısı, fakih.
CEVHERETÜ’t-TEVHÎD
Eş‘arî-Mâlikî âlimlerinden Ebû İshak İbrâhim b. İbrâhim el-Lekānî’nin (ö. 1041/1631) akaide dair manzum eseri.
EBKÂRÜ’l-EFKÂR
Eş‘ariyye âlimlerinden Seyfeddin el-Âmidî’nin (ö. 631/1233) kelâm ilmine dair eseri.
FAYSALÜ’t-TEFRİKA
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) imanla küfür arasındaki sınırın ne olabileceği konusuna dair eseri.
HAFS el-FERD
Mu‘tezile veya Neccâriyye’ye mensup ilk kelâmcılardan.
HESAP
Mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından dolayı âhirette hesaba çekilmeleri anlamında bir terim.
el-İBÂNE
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) kelâma dair eseri.
İSFERÂYÎNÎ, Şehfûr b. Tâhir
Kelâm, fıkıh ve tefsir âlimi.
KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
İbn Huzeyme’nin (ö. 311/924) akaide dair eseri.
KİTÂBÜ’t-TEVHÎD
Muhammed b. Abdülvehhâb’ın (ö. 1206/1792) Allah’ın birliğine dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER