ETHEM CEBECİOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

ETHEM CEBECİOĞLU

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMÂDİŞE
Ali b. Hamdûş’a (ö. 1135/1722-23) nisbet edilen ve daha çok Fas’ta yaygın olan bir tarikat.
HAMÎDÜDDİN NÂGEVRÎ
Hindistanlı sûfî ve âlim.
HAMÎDÜDDİN SİVÂLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı sûfî.
HARRÛBÎ
Cezayirli âlim ve mutasavvıf.
HAYDAR el-ÂMÜLÎ
Şiîliği tasavvufla bağdaştırmaya çalışan âlim.
İBN AZZÛZ, Mustafa b. Muhammed
Halvetî-Hifnî şeyhi.
İBN BEZZÂZ
Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin menâkıbına dair Ṣafvetü’ṣ-ṣafâʾ adlı eserin müellifi.
İBN YEZDÂNYÂR
Tasavvufta kendine has bir yol takip eden mutasavvıf.
İBNÜ’l-A‘RÂBÎ, Ebû Saîd
İlk sûfî müelliflerden, muhaddis.
MAHMÛD-ı HAYRÂNÎ
Anadolu Selçukluları devrinde Akşehir’de yaşayan sûfî.
MANSÛR b. AMMÂR
İlk zâhidlerden.
MUHAMMED b. VÂSİ‘
Muhaddis ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER