ETHEM CEBECİOĞLU

Müellif toplam 12 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAMÂDİŞE
Ali b. Hamdûş’a (ö. 1135/1722-23) nisbet edilen ve daha çok Fas’ta yaygın olan bir tarikat.
HAMÎDÜDDİN NÂGEVRÎ
Hindistanlı sûfî ve âlim.
HAMÎDÜDDİN SİVÂLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı sûfî.
HARRÛBÎ
Cezayirli âlim ve mutasavvıf.
HAYDAR el-ÂMÜLÎ
Şiîliği tasavvufla bağdaştırmaya çalışan âlim.
İBN AZZÛZ, Mustafa b. Muhammed
Halvetî-Hifnî şeyhi.
İBN BEZZÂZ
Safeviyye tarikatının kurucusu Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin menâkıbına dair Ṣafvetü’ṣ-ṣafâʾ adlı eserin müellifi.
İBN YEZDÂNYÂR
Tasavvufta kendine has bir yol takip eden mutasavvıf.
İBNÜ’l-A‘RÂBÎ, Ebû Saîd
İlk sûfî müelliflerden, muhaddis.
MAHMÛD-ı HAYRÂNÎ
Anadolu Selçukluları devrinde Akşehir’de yaşayan sûfî.
MANSÛR b. AMMÂR
İlk zâhidlerden.
MUHAMMED b. VÂSİ‘
Muhaddis ve sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.