GÜLDEN SARIYILDIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜLDEN SARIYILDIZ

Müellif toplam 5 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Erzincan Kemah’ta doğdu (1960). İstanbul Çemberlitaş Kız Lisesi’nden (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden (1984) mezun oldu. Aynı fakültenin tarih bölümünde “Karantina Meclisinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1865-1914)” başlıklı teziyle yüksek lisansını ve “Hicaz Karantina Teşkilatı (1865-1909)” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı (danışman: Doç.Dr. Ali İhsan Gencer, 1989). “Sicill-i Ahval Komisyonunun Kuruluşu ve Faaliyetleri (1879-1909)” başlıklı takdim çalışmasıyla doçent (2005), “Sokak Yazıcıları: Osmanlılarda Arzuhal ve Arzuhalciler” adlı çalışmasıyla da profesör unvanı aldı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (1995-2000). 2000 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 2014 yılında Institute of Historical Research (National Hellenic Research Foundation, Atina) adlı kurumda bulundu. 1996 yılından bu yana Türk Tıp Tarihi Kurumu üyesidir.

İlmî ve akademik çalışmaları Osmanlı tarihi alanında, özellikle de siyasî, idarî ve tıp tarihi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Hicaz Karantina Teşkilatı: 1865-1914 (Ankara 1996; Arapça tercümesi: el-Hacrü’s-sıhhî fi’l-Hicâz, trc. Abdürrâzık Berekât, Riyad 2001), Sicill-i Ahvâl Komisyonunun Kuruluşu ve İşlevi: 1879-1909 (İstanbul 2004), II. Abdülhamid’in Hac Siyaseti: Kaymakam M. Şakir Bey’in Layihası (haz. G. Sarıyıldız ve Ayşe Kavak, İstanbul 2009), Sokak Yazıcıları: Osmanlılarda Arzuhaller ve Arzuhalciler (İstanbul 2010) ve “Osmanlıdan Cumhuriyete” Sosyo Kültürel Siyasi Yansımalar: Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Anısına (haz. G. Sarıyıldız v.dğr., İstanbul 2015) başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HIFZISSIHHA / 2. Bölüm: Osmanlılar'da Hıfzıssıhha
Sağlık bilgisi ve sağlığın korunmasıyla ilgilenen tıp dalı.
KÂĞIT EMİNİ
Osmanlı bürokrasisinde kâğıt ve kırtasiye işleriyle uğraşan büronun başı.
KARANTİNA
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için insan veya hayvanların belli bir yerde gözetim altında tutulması.
SİCİLL-i AHVÂL DEFTERLERİ
Osmanlılar’da devlet memurlarının sicil kayıtlarını içine alan defterlerin adı.
TAKVİMHÂNE
Takvîm-i Vekāyi‘in hazırlanması ve basımı için kurulan idare.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER