GÜNAY KUT - TDV İslâm Ansiklopedisi

GÜNAY KUT

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLVÂSİ ÇELEBİ
Halilnâme adlı tek mesnevisiyle bilinen şair.
ACÂİBÜ’l-MAHLÛKĀT
Yazıldığı devrin coğrafya ve kozmografya telakkisine göre hazırlanmış, ansiklopedik bilgiler ihtiva eden, İslâmî edebiyatların ortak eserlerinden biri.
AHMED-i DÂÎ
Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.
AHMED HASÎB EFENDİ
Silkü’l-leâli Âli Osmân adlı manzum Osmanlı tarihi ile tanınan âlim ve müderris.
AHMED PAŞA, Bursalı
Divan şairi.
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
ÂŞIK PAŞA / 1. Bölüm
Mutasavvıf-şair, Garibnâme adlı tasavvufî eserin müellifi.
CEM SULTAN / 2. Bölüm
Osmanlı şehzadesi.
CEMÂLÎ
XV. yüzyıl divan şairi ve mesnevi müellifi.
HEŞT BİHİŞT
Sehî Bey (ö. 955/1548) tarafından yazılan ilk Osmanlı şuarâ tezkiresi.
İBRETNÂME
Lâmiî Çelebi’nin (ö. 938/1532) tasavvufî ahlâkî menkıbe ve hikâyelerden meydana gelen eseri.
İZ, Fahir
Edebiyat tarihçisi.
LÂMİÎ ÇELEBİ
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.
REFÎÎ
Hurûfî şairi.
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER