H. BEKİR KARLIĞA - TDV İslâm Ansiklopedisi

H. BEKİR KARLIĞA

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak, Tefsir, İslam Bilim Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ANÂSIR-ı ERBAA
İlkçağ Yunan, Ortaçağ İslâm ve hıristiyan felsefesinde tabii varlıkların ilkesi sayılan dört madde.
CİRM
Üç boyutlu cevher, cisim, semavî cisim anlamlarında kullanılan felsefe terimi.
CİSİM
Üç boyutlu varlık anlamında ve genel olarak ruh veya nefis gibi mânevî varlıkların karşıtı olarak kullanılan felsefe terimi.
CORBIN, Henry Eugénie
İslâm düşüncesi ve özellikle İran-İsmâiliyye felsefesi üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Fransız şarkiyatçısı.
DELÂLETÜ’l-HÂİRÎN
Yahudi filozofu İbn Meymûn’un (ö. 601/1204) İslâm filozoflarının tesiri altında din-felsefe ilişkilerini incelediği felsefî-kelâmî eseri.
FASLÜ’l-MAKĀL
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) dinle felsefeyi uzlaştırmak amacıyla kaleme aldığı eseri.
FÎ ZILÂLİ’l-KUR’ÂN
Seyyid Kutub’un (ö. 1966) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.
GARDET, Louis
Müslüman-hıristiyan diyalogunun öncülerinden olan Fransız şarkiyatçısı.
GAZZÂLÎ / 5. Bölüm: Eserleri
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
İBN CÜLCÜL
Endülüslü hekim, tıp ve felsefe tarihçisi.
İBN FÂTİK
İlkçağ filozoflarına dair Muḫtârü’l-ḥikem adlı eseriyle tanınan âlim ve devlet adamı.
İBN RÜŞD / 1. Bölüm
Meşşâî okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekim.
İBN SÎNÂ / 6. Bölüm: Etkileri
İslâm Meşşâî okulunun en büyük sistemci filozofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcisi.
KĀDÎ MÎR MEYBÜDÎ
İranlı Sünnî âlim, düşünür.
el-KEŞF
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) İslâm ilâhiyyâtına dair eseri.
KONSTANTİN, Afrikalı (CONSTANTINUS AFRICANUS)
Arapça’dan Latince’ye yaptığı tercümelerle İslâm tıbbını Avrupa’ya tanıtan ilk mütercim.
el-KÜLLİYYÂT fi’t-TIB
İbn Rüşd’ün (ö. 595/1198) tıpla ilgili eseri.
MUHAMMED b. MÜBÂREKŞAH
Mantık ve kelâm alanında yaptığı çalışmalarla tanınan âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER