HARUN ANAY

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, Kelâm
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
FELSEFE / 2. Bölüm: Literatür
Varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemleri akılcı, tenkitçi yöntemlerle inceleyen ve temellendiren sistemli fikrî faaliyetler bütünü.
FİNDİRİSKÎ
İbn Sînâ geleneğine mensup felsefeci.
MÎR GIYÂSEDDİN MANSÛR
İranlı ilim ve fikir adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.