İRFAN AYCAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İRFAN AYCAN

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DAHLÂN, Ahmed b. Zeynî
Mekke müftüsü, tarihçi.
EBÛ HAMZA eş-ŞÂRÎ
Emevîler devrinde Mekke ve Medine’yi işgal eden Hâricî lideri.
EBÛ SÜFYÂN
Kureyş kabilesinin reislerinden, sahâbî.
EBÜ’l-A‘VER
Emevî devlet adamı ve kumandanı.
EBÜ’l-BAHTERÎ, Âs b. Hişâm
Mekkeliler’in müslümanlar aleyhindeki boykotunu kıran Kureyşli müşriklerden.
HACCÂC b. YÛSUF es-SEKAFÎ
Zalim lakabıyla meşhur Emevî valisi.
MERVÂN I
Emevî halifesi ve Mervânî kolunun kurucusu (684-685).
MUÂVİYE b. EBÛ SÜFYÂN
Sahâbî, Emevî hilâfetinin kurucusu (661-680).
MUGĪRE b. ŞU‘BE
Sahâbî, Emevî devlet adamı.
MUS‘AB b. ZÜBEYR
Abdullah b. Zübeyr’in kardeşi, Irak valisi.
MÜHELLEB b. EBÛ SUFRE
Emevîler’in Horasan valisi, Mühellebîler’in atası.
MÜHELLEBÎ
Büveyhî veziri.
MÜHELLEBÎLER
Emevîler ve Abbâsîler zamanında yetiştirdiği devlet adamı, âlim ve şairlerle tanınan aile.
NADR b. HÂRİS
Hz. Peygamber’in en azılı düşmanlarından biri.
REBÎA (Benî Rebîa)
Araplar’ın dört ana kolundan biri.
SA‘D b. BEKİR (Benî Sa‘d b. Bekir)
Hz. Peygamber’in sütannesi Halîme’nin mensup olduğu kabile.
TEMÎM (Benî Temîm)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
URVE b. ZÜBEYR
Medineli meşhur yedi fakihten biri, hadis ve siyer âlimi.
ZİYÂD b. EBÎH
Emevîler’in Irak valisi.
ZÜBEYRÎ
Nesep âlimi, şair ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER