İRFAN GÜNDÜZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İRFAN GÜNDÜZ

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜSSELÂM el-ESMER
Arûsiyye tarikatının ikinci pîri, Kuzey Afrikalı tanınmış sûfî.
ÂİŞE el-MENNÛBİYYE
Seyyide diye tanınan Tunuslu bir kadın sûfî.
AMR b. KAYS el-MÜLÂÎ
İlk devir Kûfe muhaddis ve sûfîlerinden.
ARÛSÎ
Yetiştirdiği âlimler ve Ezher şeyhleriyle tanınan Mısırlı bir aile.
BÂDE
İlâhî aşk, muhabbet ve hakikat anlamlarında kullanılan bir tasavvuf terimi.
BEKRÎ, Ebü’l-Hasan es-Sıddîkī
Mısırlı mutasavvıf-şair, tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
BEKRÎ, Muhammed Tevfîk
Mısırlı sûfî, şair ve devlet adamı.
BEKRİYYE
Halvetiyye tarikatının Şâbâniyye kolunun Kutbüddin Mustafa b. Kemâleddin el-Bekrî’ye (ö. 1162/1749) nisbet edilen bir şubesi.
BEYT
İlâhî hakikat ve sırların tecelli ettiği yer olan kalp anlamında tasavvuf terimi.
BİŞR b. MANSÛR
Tanınmış zâhid ve muhaddis.
BURHÂNEDDÎN-i GARÎB
Hindistanlı tanınmış sûfî.
BÜNÂN b. MUHAMMED
Mısırlı zâhid ve sûfî.
CEBERTÎ, İsmâil b. İbrâhim
Cebertiyye tarikatının kurucusu Yemenli mutasavvıf.
CEBERÛT
Mülk ile melekût âlemleri arasında veya melekût âleminin üstünde zaruretin hüküm sürdüğü âlem; Allah’ın zâtı, azamet ve celâl sıfatı.
GÜMÜŞHÂNEVÎ, Ahmed Ziyâeddin
Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER