MEHMET NURİ UYGUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMET NURİ UYGUN

Müellif toplam 8 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DUMLU, Mehmet
Halvetî-Şâbânî şeyhi.
KİTÂBÜ’l-EDVÂR
Safiyyüddin el-Urmevî’nin (ö. 693/1294) mûsiki nazariyatına dair eseri.
NEY
Türk mûsikisinde kullanılan nefesli bir saz.
er-RİSÂLETÜ’ş-ŞEREFİYYE
Safiyyüddin el-Urmevî’nin (ö. 693/1294) mûsiki nazariyatına dair eseri.
SAFİYYÜDDİN el-URMEVÎ
Mûsiki nazariyatçısı, bestekâr ve icracı.
YÛSUF DEDE EFENDİ
Mevlevî şeyhi, şair, ney ve çeng virtüozu, bestekâr.
YÛSUF EFENDİ, İmam
İmâm-ı sultânî, şair ve bestekâr.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER