MUSTAFA İSEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUSTAFA İSEN

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ÂDÂB-ı ZUREFÂ
Râmiz (ö. 1202/1788) tarafından hazırlanan şuarâ tezkiresi.
ÂHÎ, Benli Hasan
Divan şairi.
ÂRİF HİKMET TEZKİRESİ
Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey tarafından hazırlanan şuarâ tezkiresi.
ÂRİFÎ HÜSEYİN ÇELEBİ
Divan şairi ve hattat.
BAĞÇE-i SAFÂ-ENDÛZ
Sahaflar Şeyhizâde Vak‘anüvis Mehmed Esad Efendi (ö. 1264/1848) tarafından kaleme alınan şuarâ tezkiresi.
BEYÂNÎ
Osmanlı şairi ve şuarâ tezkiresi yazarı.
BEYTÜLAHZÂN
Divan edebiyatında, Hz. Ya‘kūb’un oğlu Yûsuf’tan ayrı düştükten sonra hayatını ıstırap içinde geçirdiği ev için kullanılan bir tabir.
HALÎLÎ
Fürkatnâme adlı eseriyle tanınan divan şairi.
HOCA NEŞ’ET
Divan şairi.
KALEŞİ, Hasan
Makedonyalı şarkiyatçı.
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ
Tezkiretü’ş-şuarâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi, şair.
MEÂLÎ
Divan şairi.
MERSİYE / 3. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
TOLASA, Harun
Divan edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan bilim adamı.
ZEKERİYA, Necati
Türk asıllı Yugoslav şairi ve yazarı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER