MUSTAFA TAHRALI

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLHÂDÎ (JOHN GUSTAF AGUÉLI)
Avrupa’da İslâm tasavvufu ve İbnü’l-Arabî ekolünün tanınmasında önemli rol oynayan İsveçli ressam, Şâzeliyye tarikatı halifesi.
ABDÜLVÂHİD YAHYÂ (RENÉ GUÉNON)
İslâm, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini entelektüel seviyede ele alan ve modern dünyayı her yönüyle tenkit eden görüşleriyle tanınan Fransız mutasavvıf ve mütefekkiri.
AHMED er-RİFÂÎ
Rifâiyye tarikatının kurucusu.
KENAN RİFÂÎ
Mutasavvıf-şair.
RİFÂİYYE
Ahmed er-Rifâî’ye (ö. 578/1182) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk tarikatlarından biri.
AYVERDİ, İlhan
Türkçe sözlük hazırlayan edebiyat öğretmeni.
SOFİ HURİ
Yazar-mütercim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.