OSMAN FİKRİ SERTKAYA - TDV İslâm Ansiklopedisi

OSMAN FİKRİ SERTKAYA

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜRREZZAK BAHŞI
XV. yüzyılda Fâtih Sultan Mehmed ile oğlu II. Bayezid’in sarayında yaşayan kâtip (bahşı).
ABUŞKA LUGATI
XVI. yüzyıl ortalarında Çağatay Türkçesi’nden Osmanlı Türkçesi’ne Anadolu’da düzenlenen bir sözlük.
AHMED FAKİH
Anadolu’da, çoğu XIII. yüzyılda yaşamış bazı mutasavvıf ve şairlerin taşıdıkları ortak ad ve mahlas.
BANG KAUP, Willy
Mukayeseli Türk dili araştırmaları mektebinin ve Uyguroloji’nin kurucusu olan Alman Türkologu.
BANGUOĞLU, Hasan Tahsin
Türk dil âlimi ve devlet adamı.
CAFEROĞLU, Ahmet
Türk dili âlimi.
ECKMANN, Janos
Macar Türkologu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER