RECEP AHISHALI - TDV İslâm Ansiklopedisi

RECEP AHISHALI

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KÂTİP / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Devlet dairelerinde çeşitli işlerin yerine getirilmesiyle görevli memur.
MUHZIR
Mahkemelerde davalı ve davacıyı mahkeme huzuruna celbeden görevli, yüksek rütbeli bir yeniçeri kumandanının unvanı.
RÂMİ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
RUÛS
Osmanlı bürokrasisinde tayin işleriyle uğraşan kalemin adı.
TAHVİL
Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne bağlı şubelerden biri.
TERAKKÎ
Osmanlı Devleti’nde çeşitli idarî ve askerî görevlilere gelirlerine ek olarak verilen tahsisat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER