SALEH MUHAMMEDOĞLU ALİEV - TDV İslâm Ansiklopedisi

SALEH MUHAMMEDOĞLU ALİEV

1929-2006
Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Fars ve Urdu Edebiyatları, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DEMİRKAPI
Eski Türk coğrafî adlarından biri.
DERBEND
Dağıstan’da Hazar denizinin kuzeybatı sahilinde tarihî bir şehir ve liman.
ELKAS MİRZA
Safevî şehzadesi.
ERDEBİL
İran’da Doğu Azerbaycan idarî bölgesinde il ve bu ilin merkezi olan şehir.
HASAN-ı RÛMLÛ
Aḥsenü’t-tevârîḫ adlı umumi tarihin müellifi, âlim.
HAZÎN, Şeyh Ali
İranlı tarihçi ve şair.
HÜRREMİYYE
Mezdek tarafından kurulan dinî harekete ve aşırı Şîa’nın tesiriyle gelişen İran kaynaklı Arap aleyhtarı değişik fırkalara verilen ad.
İBN FADLÂN
İdil Bulgar Hanlığı’na gönderilen Abbâsî elçilik heyetinin kâtibi ve bu seferi anlatan seyahatnâmenin yazarı.
İRAN / 5. Bölüm: Osmanlı-İran Münasebetleri
Ortadoğu ile Orta Asya’nın yüksek düzlükleri arasında yer alan ülke.
KAFKASYA / 2. Bölüm: TARİH
Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki dağlık bölge.
KUBA
Kuzey Azerbaycan’da XVIII. yüzyılda hanlık merkezi olan tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER