SÂMÎ es-SAKKÂR - TDV İslâm Ansiklopedisi

SÂMÎ es-SAKKÂR

Müellif toplam 20 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Coğrafya, Fıkıh, Hadis, Mimari, Tasavvuf, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BÂ ALEVÎ
Suudi Arabistan seyyid ve sûfîlerinin mensup olduğu, Hadramut’un Terim kasabasında ve civarında yaşayan köklü bir aile.
BÂ FADL
Fadl b. Muhammed b. Abdülkerîm b. Muhammed’e nisbet edilen, Hadramut’un Terim kasabasında yaşayan eski bir şeyh ailesi.
ERBİL
Kuzey Irak’ta şehir.
İBN ALLÂN
Hadis ve tefsir âlimi, tarihçi.
İBN EBÛ ASRÛN
Şâfiî fakihi, kādılkudât.
İBN FEHD, Necmeddin
Muhaddis ve tarihçi.
İBN FEHD, Takıyyüddin
Muhaddis ve tarihçi.
İBN HUBEYŞ
Kur’an, hadis, tarih, dil ve edebiyat âlimi.
İBNÜ’d-DÜBEYSÎ
Hadis hâfızı, kıraat âlimi ve tarihçi.
İBNÜ’l-MÜSTEVFÎ
Muhaddis, tarihçi, edip ve şair.
İBNÜ’n-NECCÂR el-BAĞDÂDÎ
Hadis hâfızı ve tarihçi.
LEHİC
Yemen’de bir şehir ve merkezi olduğu idarî bölge.
MUHAMMED KÜRD ALİ
Suriyeli edebiyat ve tarih âlimi, gazeteci ve yazar.
MUÎD
Medreselerde müderris yardımcısına verilen ad.
MUSUL / 1. Bölüm
Irak’ta tarihî bir şehir.
MÜCÂHİDÜDDİN KAYMAZ
Begteginliler’in Erbil ve Musul nâibi.
MÜSTANSIRİYYE MEDRESESİ
Abbâsî Halifesi Müstansır-Billâh (ö. 640/1242) tarafında Bağdat’ta inşa ettirilen medrese.
REMLE
Filistin’de tarihî bir şehir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER