SONER GÜNDÜZÖZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

SONER GÜNDÜZÖZ

Müellif toplam 7 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KÜREYYİM, Ahmed
Tunus şeyhülislâmlarından, fakih, muhaddis, edip ve şair.
NÛN
Arap alfabesinin yirmi beşinci harfi.
ŞÂZ
Arap dili kurallarına, yaygın kullanıma, kıyasa aykırı olan kelime ve yapılar için kullanılan bir terim.
TENÛHÎ, Ali b. Muhammed
Kadı, edip ve şair.
TENÛHÎ, Ebû Ali
Kadı, edip ve şair.
TEVLÎD
İstişhâd asrından sonra ortaya çıkan kelimeler, yeni kelime türetimi ve mevcut kelimelere yeni anlam yükleme mânasında filoloji, başka bir şairin kelime, söz ve temasını farklı şekilde kullanma anlamında belâgat terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER