TUNCAY BAŞOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

TUNCAY BAŞOĞLU

Müellif toplam 17 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MUHKEM
Başka bir ihtimal taşımayan açık mânalı âyet ve hadislerle fıkıh usulünde açıklık bakımından en üst düzeydeki lafız türü için kullanılan bir terim.
SAYMERÎ, Hüseyin b. Ali
Hanefî fakihi.
SEBR ve TAKSİM
Kelâm ve fıkıh usulü terimi.
ŞİFÂÜ’l-GALÎL
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) illet nazariyesine dair fıkıh usulü eseri.
TAHRÎC
Mezhep birikimini kaynak sayan fıkhî bilgi elde etme süreci anlamında terim.
TA‘ZÎR
Had ve kısas cezaları dışında yöneticinin veya hâkimin takdirine bırakılan ceza.
TEFRİKA
Dinî, fikrî veya siyasî birliğin parçalanması.
TEZKİYE
Şahidin adalet niteliğinin soruşturulması anlamında fıkıh terimi.
URMEVÎ, Tâceddin
Şâfiî fıkıh usulü âlimi.
VAZİFE / 1. Bölüm
İslâm düşüncesi ve kurumları tarihiyle fıkıh ilminde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
YEZÎD b. EBÛ HABÎB
Tâbiîn âlimi, muhaddis.
YÛSÎ
Faslı Mâlikî âlimi.
ZAVÂHİRÎ
Modern Ezher Üniversitesi’nin kurucusu, Ezher şeyhi.
ZÜRKĀNÎ, Muhammed b. Abdülbâkī
Mâlikî fakihi ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER