MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kayınpederi
KESTELÎ
Osmanlı âlimi.
Torunu
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
Şehzade iken yakınları arasına girdiği padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Kendisini takdir eden padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Hüsn-i hat hocası
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
Aralarında gönül ilişkisi olduğu söylenen kadın şair
MİHRÎ HATUN
Divan edebiyatı kadın şairlerinden.
İcâzet aldığı âlim
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
Müderrislik yaptığı medrese
SAHN-ı SEMÂN
Fâtih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’da kurulan yüksek dereceli medrese.
Yaptığı vazife
KAZASKER
İslâm tarihinde askerler arasındaki davalara bakan ordu kadısı, Osmanlılar’da Dîvân-ı Hümâyun’un üyesi, yargı ve eğitim teşkilâtının sorumlusu.
Padişahın talebi üzerine katıldığı sefer
ÇALDIRAN SAVAŞI
Yavuz Sultan Selim ile Safevî Hükümdarı Şah İsmâil arasında Çaldıran ovasında 23 Ağustos 1514’te yapılan meydan savaşı.
Yetişmesine vesile olduğu şairlerden
ZÂTÎ
Divan şairi.
Yetişmesine vesile olduğu şairlerden
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
Yetişmesine vesile olduğu âlimlerden
HÂFIZ-ı ACEM
Fıkıh, kelâm ve belâgat sahasındaki şerh ve hâşiyeleriyle tanınan ansiklopedist Hanefî müderrisi, şair ve hattat.
Yetişmesine vesile olduğu âlimlerden
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Yetişmesine vesile olduğu âlimlerden
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER