MÜRSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜRSÎ

المرسي
Müellif:
MÜRSÎ
Müellif: MUSTAFA KARA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2006
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/mursi
MUSTAFA KARA, "MÜRSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mursi (18.07.2024).
Kopyalama metni

616’da (1219) Endülüs’ün Mürsiye (Murcia) şehrinde doğdu. Soyu ensardan Sa‘d b. Ubâde’ye ulaşır. Tahsilini Mürsiye’de tamamladıktan sonra ticaretle meşgul olan babasının yanında çalışmaya başladı. Hıristiyan saldırılarının şehri tehdit ettiği dönemde babası ailesiyle birlikte 640 (1242) yılında hacca gitmeye karar verdi. Bindikleri gemi Tunus açıklarında fırtınaya yakalanıp battı. Annesini ve babasını bu sırada kaybeden Mürsî ve kardeşi Cemâleddin çetin bir mücadeleden sonra Tunus sahiline ulaşmayı başardı. Kardeşi Tunus’ta babasının mesleğini sürdürürken Mürsî, fakih Muhriz b. Halef Zâviyesi’nde çocuklara okuma yazma ve Kur’an öğretmeye başladı. O sırada Tunus’ta bulunan Şâzeliyye tarikatının pîri Şeyh Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’yi bu yıllarda tanıdı. Mürsî’de istidat gören Şâzelî onu müridliğe kabul etti. Kadı İbnü’l-Berâ ile arasında meydana gelen bir anlaşmazlık yüzünden Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî Tunus’u terketmek zorunda kalınca Mürsî de şeyhiyle birlikte İskenderiye’ye gitti. Bu olayın ardından şeyhinin vefatına kadar (656/1258) onun yanından hiç ayrılmadı. Şâzelî hayatının sonlarına doğru Mürsî’yi halife tayin etti; irşad yetkisini ve tarikatı sürdürme görevini ona verdiğini belirtti.

Mürsî, şeyhinin vefatından sonra genellikle İskenderiye’de ve zaman zaman gittiği Kahire’de kurduğu ilim meclislerinde onun yolunu sürdürerek fıkıh, hadis, tefsir ve ahlâka dair dersler okuttu. Zâhir ulemâsının da katıldığı bu derslerde bulunan müridi İbn Atâullah el-İskenderî onun ders anlatırken Kitâbü’l-Meṣâbîḥ (hadis), el-İrşâd (usûlü’d-din), et-Tehẕîb (fıkıh), el-Muḥarrirü’l-vecîz (tefsir) gibi eserlerden faydalandığını belirtir. İbn Atâullah’ın verdiği bu bilgiden, “Biz fıkıhçılarla aynı bilgileri paylaşıyoruz, ancak onlar sahip olduklarımız konusunda bize ortak değiller” diyen Mürsî’nin zâhir ilimlerinde derin bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

İskenderiye’de otuz yıl ilim ve irşadla meşgul olan Mürsî 25 Zilhicce 685 (11 Şubat 1287) tarihinde burada vefat etti ve Bâbülbahr Kabristanı’na defnedildi. 705 (1306) yılında İskenderiyeli tüccar Zeynüddin b. Keysân gördüğü bir rüya üzerine kabrin yanına onun adına bir mescid yaptırmış, tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren mescidin 1927’de Evkaf Nezâreti tarafından yeniden inşasına karar verilmiştir. 1944 yılında tamamlanan bina şehrin en güzel mescidi olup yanına bir de kütüphane inşa edilmiştir. Kütüphanenin yazma eserler katalogunu Yûsuf Zeydân yayımlamıştır (Fihrisü maḫṭûṭâti Ebi’l-ʿAbbâs el-Mürsî, I-II, İskenderiye 1997-2000).

Sûfîlerin bilgilerinin tahkike dayandığını ve diğer insanların akıllarının bu bilgileri kaldıracak yetenekte olmadığını söyleyen Mürsî, üstadı Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’ye uyarak eser telif edecek ilmî yeterliğe sahip olmasına rağmen bu yolu tercih etmemiş ve eser yazmamıştır. Ancak müridi İbn Atâullah el-İskenderî, Leṭâʾifü’l-minen fî menâḳıbi’l-Mürsî ve Ebi’l-Ḥasan adlı kitabında, Şa‘rânî Ṭabaḳātü’l-kübrâ ve Envârü’l-ḳudsiyye adlı eserlerinde onun dinî ve tasavvufî konulardaki sözlerine geniş yer vermiştir.

Derslerinde fıkıh ve hadis kitaplarının yanında İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn, er-Riʿâye, Ḳūtü’l-ḳulûb, el-Mevâḳıf gibi tasavvuf kitaplarını okutan Mürsî tasavvufu zâhir ilimleriyle mezceden bir anlayışa sahiptir. Onun kendisine intisap etmek isteyenlere geçimlerini çalışarak temin etmelerini tavsiye ettiği, hükümdarlarla görüşmekten titizlikle kaçındığı belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda Ebû Medyen el-Mağribî’nin, kendisine intisap etmek isteyen Merakeş hâkimi Sultan Ya‘kūb’a Mürsî’ye gitmesini söylediği kaydedilmektedir. Ancak Mürsî, Ebû Medyen’in ölümünden (594/1198) çok sonra dünyaya geldiğine göre bu bilginin doğru olması mümkün değildir. Öte yandan bu bilgi Mürsî’nin hükümdarlarla görüşmediğine dair rivayetle de çelişmektedir. Bu yanlışlık, Ravżü’r-reyâḥîn müellifi Yâfiî’nin Ebü’l-Abbas el-Merînî’yi Ebü’l-Abbas el-Mürsî şeklinde kaydetmesinden kaynaklanmıştır. Şâzeliyye silsilesi Ebü’l-Hasan eş-Şâzelî’den sonra, “Tarikimiz ne doğuya ne batıya mensuptur, sadece Hasan b. Ali’ye mensuptur, o kutubların ilkidir” diyen Mürsî vasıtasıyla devam etmiştir. İbn Atâullah el-İskenderî, Ḳaṣîdetü’l-bürde müellifi Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî ve Ya‘kūb Arşî onun yetiştirdiği çok sayıda mürid arasında en tanınmışlarıdır.


BİBLİYOGRAFYA

İbn Atâullah el-İskenderî, Leṭâʾifü’l-minen (nşr. Hâlid Abdurrahman el-Ak), Dımaşk 1992, s. 75-202.

Yâfiî, Ravżü’r-reyâḥîn fî ḥikâyeti’ṣ-ṣâliḥîn, Kıbrıs, ts., s. 429.

, s. 786-787.

Şa‘rânî, Ṭabaḳātü’l-kübrâ (nşr. Abdurrahman Hasan Mahmûd), Kahire 1421/2001, II, 457-472.

a.mlf., el-Envârü’l-ḳudsiyye (nşr. Tâhâ Abdülbâkī Sürûr – M. Îd eş-Şâfiî), Beyrut 1988, I, 49, 126-127, 196-200; II, 20-23.

Yûsuf b. İsmâil en-Nebhânî, Câmiʿu’l-kerâmât, Beyrut 1329, I, 314-315.

Ali Sâlim Ammâr, Ebü’l-Ḥasan eş-Şâẕelî, Kahire 1931, s. 160.

Hasan es-Sendûbî, Ebü’l-ʿAbbâs el-Mürsî ve mescidühü’l-Câmiʿ bi’l-İskenderiyye, Kahire 1363/1944, s. 1-22.

Cemâleddin eş-Şeyyâl, Aʿlâmü’l-İskenderiyye fi’l-ʿaṣri’l-İslâmî, Kahire 1945, s. 202-210.

Abdülhalîm Mahmûd, el-ʿÂrif-billâh Ebü’l-ʿAbbâs el-Mürsî, Kahire 1392/1972, s. 1-57.

a.mlf., Ḳażıyyetü’t-taṣavvuf: el-Medresetü’ş-Şâẕeliyye, Kahire, ts. (Dârü’l-maârif), s. 175-280.

Âmir en-Neccâr, eṭ-Ṭuruḳu’ṣ-ṣûfiyye fî Mıṣr, Kahire 1995, s. 124-154.

D. M. Dunlop, “A Spanish Muslim Saint: Abu’l-Abbas al-Mursî”, , XXXV (1945), s. 181-196.

Mustafa Kara, “Şâzeliyye Tarikatı ve Üç Büyük Şeyhi”, Fikir ve Sanatta Hareket, sy. 24 (1981), s. 27-28, 30.

Fethullah Müctebaî, “Ebü’l-ʿAbbâs Mürsî”, , V, 674-676.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2006 yılında İstanbul’da basılan 32. cildinde, 55-56 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER