ÖLÜM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÖLÜM ile İLİŞKİLİ MADDELER

HAYAT
ÖLÜ
CENAZE
ECEL
Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti anlamında kelâm terimi.
ÂHİRET
Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat.
MATEM
TELKİN
Ölüm döşeğindeki kişiye kelime-i tevhidi, definden sonra ölüye iman esaslarını hatırlatma.
TENÂSÜH
Ruh göçünü ifade eden terim.
KABİR
AZRÂİL
Dört büyük melekten can almakla görevli olanı.
TÂZİYE
Yakını vefat eden bir kimseyi ziyaret ederek baş sağlığı dileme, tesellide bulunma anlamında bir terim.
İSTİRCÂ
Bir musibet anında Allah’ın takdirine rızâ gösterip O’na sığınarak teselli bulmayı ifade eden söz ve davranışlar için kullanılan bir terim.
MÜNKER ve NEKİR
Ölümden sonra insanları sorguya çekeceği belirtilen iki melek.
ŞEHİD
HÂTİME
İnsan hayatının iman açısından iyi veya kötü bir şekilde sona ermesi anlamında bir tabir.
RUH
İnsanın hayatiyetini sağlayan, idrak edici ve bilici unsuru.
CİSİM
Üç boyutlu varlık anlamında ve genel olarak ruh veya nefis gibi mânevî varlıkların karşıtı olarak kullanılan felsefe terimi.
NEFİS
İnsanın özü, kendisi, ilâhî latife, kötü huyların ve süflî arzuların kaynağı anlamında bir terim.
TÖVBE
Günahtan dönüp Allah’a yönelme anlamında terim.
ÖLÜM CEZASI
MARAZ-ı MEVT
Kişinin edâ ehliyetini kısıtlayan ölüm hastalığı anlamında fıkıh terimi.
ISKAT
Bir hak veya mükellefiyeti düşürme anlamında fıkıh terimi.
BEDEL
Bazı ibadet ve borçlarda aslî şekliyle ifanın mümkün olmaması durumunda onun yerini alan ifa şekli.
AMEL
Dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade eden bir terim.
KIYAMET
Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.
BE’S
Ölüm veya felâket gibi korkulu durumlarda iman etmenin geçerli olup olmadığı tartışmalarına konu teşkil eden bir kelâm terimi.
TEDBİR
Bir kimsenin, kölesini kendi ölümüne bağlı olarak âzat etmesi anlamında fıkıh terimi.
GURRE
Anne rahmindeki çocuğun (cenin) düşürülmesinden dolayı ödenmesi gereken tazminat.
TÜRBE
HÜVELBÂKĪ
Allah’ın ebedîliğini ifade eden ve Osmanlılar’da mezar baş taşlarına yazılması âdet olan Arapça ibare.
AĞIT
Ölen kişinin ardından nağme ile terennüm edilen sözler; yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve türküler.
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER