OSMAN ŞEMS EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMAN ŞEMS EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

KĀDİRİYYE
Abdülkādir-i Geylânî’ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatı.
Şeyhi
KUŞADALI İBRÂHİM EFENDİ
Halvetî-Şâbânî tarikatının Kuşadaviyye kolunun kurucusu.
Müridi
OSMAN BEY, Hamâmîzâde
Neyzen ve dinî eserler bestekârı.
Çağdaşı
HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY
Son dönem divan şairlerinden.
Çağdaşı
LESKOFÇALI GALİB
Encümen-i Şuarâ topluluğu şairlerinden.
Çağdaşı
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Çağdaşı
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Çağdaşı
SÂLİM BEY, Üsküdarlı
Son dönem Türk mûsikisi bestekârlarından, neyzen ve şair.
Tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri
MELÂMET
Bir tasavvuf terimi; III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya çıkıp daha sonra bütün İslâm dünyasında yaygınlık kazanan tasavvuf anlayışı.
Eser verdiği edebî tür
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
Mensubu olduğu entelektüel çevre
ENCÜMEN-i ŞUARÂ
XIX. yüzyılın ikinci yansında bir grup şairin meydana getirdiği edebî topluluk.
Yazar kadrosunda yer aldığı yayın organı
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Çağdaşı
ÜSKÜDARLI TALAT
Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı.
Çağdaşı
AHMED SÂFÎ BEY
Sefînetü’s-Sâfî adlı eseriyle tanınan mutasavvıf ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER