OSMANZÂDE AHMED TÂİB - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

OSMANZÂDE AHMED TÂİB ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hastalığı münasebetiyle Sıhhatâbâd adlı kırk hadis şerhini kaleme aldığı ve Prut zaferi dolayısıyla kaside sunduğu padişah
AHMED III
Osmanlı padişahı (1703-1730).
Şairliğiyle takdirini kazandığı sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA, Nevşehirli
Osmanlı sadrazamı.
Morayı geri aldığı için hakkında kaside yazdığı ve himayesine girdiği sadrazam
ŞEHİD ALİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Mülâzımı olduğu şeyhülislâm
ÇATALCALI ALİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Mektup yazdığı devlet büyükleri ve dostları arasında sayılan vak'anüvis
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Ahlâk-ı Ahmedî adıyla tercüme edip III. Ahmed'e sunduğu Aḫlâḳ-ı Muḥsinî adlı eserin müellifi
HÜSEYİN VÂİZ-i KÂŞİFÎ
İranlı müfessir, mutasavvıf ve şair.
Sadrazam İbrahim Paşa'nın teşvikiyle özetlediği Ahlâk-ı Alâî adlı eserin müellifi
KINALIZÂDE ALİ EFENDİ
Ahlâk-ı Alâî adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi, devlet adamı ve şair.
Nasîhatü’l-mülûk adlı eserinin manzum ve mensur olarak özet tercümesini yaptığı Mesnevî şârihi
SARI ABDULLAH EFENDİ
Reîsülküttâb, Mes̱nevî şârihi, âlim ve sûfî.
Hümâyunnâme adlı Kelîle ve Dimne tercümesini özetlediği müellif
ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ
Tanınmış Türk müderrisi ve Hümâyunnâme müellifi, büyük nesir üstadı.
Âlî Mustafa Efendi’nin Mehâsinü’l-âdâb adıyla yaptığı tercümesini Telhîs-i Mehâsinü’l-edeb adıyla özetlediği Minhâcü’s-sülûk adlı eserin müellifi
CÂHİZ
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri.
Vekili olarak nitelediği şair
SEYYİD VEHBÎ
Divan şairi ve nesir yazarı.
Sadrazamın desteğiyle kadılığa tayinini eleştiren Osmanlı tarihçisi
ŞEM‘DÂNÎZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ
Mür’i’t-tevârîh adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
En tanınmış eseri
HADÎKATÜ’l-VÜZERÂ
Osmanzâde Ahmed Tâib’in (ö. 1136/1724) Osmanlı sadrazamlarına dair biyografik eseri.
III. Ahmed'in emriyle Ahmedü’l-âsâr adıyla tercüme ettiği hadis eseri
MEŞÂRİKU’l-ENVÂRİ’n-NEBEVİYYE
Radıyyüddin es-Sâgānî’nin (ö. 650/1252), derlediği bazı sahih hadisleri nahiv konularına göre düzenlediği eseri.
Ortaya çıkışını, seyrini, olaya karışanları ve halkın tutumunu manzumelerinde anlattığı ayaklanma
EDİRNE VAK‘ASI
1703 yılında çıkan, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin ölümü, II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve yerine III. Ahmed’in cülûsu ile sonuçlanan ayaklanma.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER