RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

روحئ بغدادي
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Eser verdiği edebî türlerden
TEVHİD
Türk-İslâm edebiyatında Allah’ın varlığını, birliğini, kudretini, esmâ ve sıfatı ile bunların kâinattaki tezahürlerini ele alan manzum-mensur edebî tür.
Eser verdiği edebî türlerden
NA‘T
Hz. Peygamber için yazılan övgü şiiri.
Eser verdiği edebî türlerden
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
Eser verdiği edebî türlerden
HİCİV
Bir kişi, kurum veya toplumu alaylı tarzda eleştirme ve eleştiri metinlerinin oluşturduğu edebî tür.
Eser verdiği edebî türlerden
SÂKÎNÂME
Doğu edebiyatlarında içkili sohbet meclislerini ve bunlarla ilgili unsurları gerçek ve mecazi mânasıyla anlatan manzume.
Ürün verdiği nazım şekillerinden
MUSAMMAT
İslâm edebiyatında bendlerden kurulu nazım şekillerinin genel adı.
Ürün verdiği nazım şekillerinden
MÜLEMMA‘
Eski Fars ve Türk edebiyatlarında farklı dillerde söylenmiş mısraların oluşturduğu şiir.
Ürün verdiği nazım şekillerinden
MÜSTEZAD
Divan edebiyatında her mısra veya beytin sonunda aynı veznin bir cüzüyle yazılmış birer kısa mısra bulunan manzume.
Dostu
AHDÎ
Gülşen-i Şuarâ tezkiresinin müellifi ve şair.
Etkilendiği isimlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Etkilendiği isimlerden
NESÎMÎ
Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair.
Etkilediği isimlerden
DERTLİ
Türk saz şairi.
Etkilediği isimlerden
NİGÂRÎ
Nakşibendî şeyhi, şair.
Etkilediği isimlerden
SABÛHÎ
Mevlevî şeyhi, şair.
Etkilediği isimlerden
SÜLEYMAN ŞEYHÎ
Nakşibendî-Müceddidî şeyhi, mutasavvıf-şair.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
HÂKİM MEHMED EFENDİ
Vak‘anüvis, şair ve edip.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ
Divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
LEYLÂ HANIM
Lirik aşk şiirleriyle tanınan divan şairi.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
ZİYÂ PAŞA
Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şair.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
KÂZIM PAŞA
Na‘t, mersiye ve hicivleriyle tanınan Osmanlı şairi.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Şiirlerine nazîre yazan isimlerden
MUSTAFA SÂMİ BEY
Osmanlı vak‘anüvisi, şair.
Bir dönem kendisini himaye eden isim
AZMÎZÂDE MUSTAFA HÂLETÎ
Daha çok rubâîleriyle tanınan divan şairi.
Hakkında çalışma yapan isim
GÖLPINARLI, Abdülbaki
Türk tarikatları ve özellikle Mevlevîlik, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre üzerindeki araştırmaları ile tanınan âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER