RUVEYS - TDV İslâm Ansiklopedisi

RUVEYS

رويس
Müellif:
RUVEYS
Müellif: TAYYAR ALTIKULAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2008
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ruveys
TAYYAR ALTIKULAÇ, "RUVEYS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ruveys (17.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte hoca-talebe ilişkileri dikkate alındığında Basra’da veya çevresinde doğduğunu ve eğitimini bu şehirde aldığını söylemek mümkündür. Ruveys lakabıyla anılmasının sebebi bilinmiyorsa da “re’s” (baş) kelimesinin ism-i tasgīri olan ve her şeyin en yüksek noktası için kullanılan bu kelimenin onun kıraat alanındaki üstünlüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. Kaynaklar Basralı Ya‘kūb el-Hadramî dışında başka bir hocasından söz etmemekte ve Hadramî’nin en önde gelen talebesi olduğunu belirtmektedir. Ebû Amr ed-Dânî de onun Ya‘kūb el-Hadramî’nin en iyi öğrencisi olduğunu söylemiştir. Ya‘kūb’un önde gelen talebelerinden Ebû Hâtim es-Sicistânî, Ruveys’in hocasının önünde Kur’an’ı defalarca hatmettiğini ve her dersin sonunda hocasının onun okuyuşuyla ilgili takdirlerini ifade ettiğini belirtmiştir (İbnü’l-Cezerî, II, 235). Kırâat-i aşereyle ilgili kaynaklarda Ya‘kūb el-Hadramî kıraatinin iki râvisinden birinin Ruveys olduğunda ittifak edilmesi onun bu kıraatin zaptı ve rivayeti konusunda uzman sayıldığını göstermektedir. Basra’da vefat eden Ruveys’ten Ebû Bekir Muhammed b. Hârûn et-Temmâr ve Şâfiî fakihi Zübeyr b. Ahmed ez-Zübeyrî gibi şahsiyetler istifade etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

İbn Mihrân en-Nîsâbûrî, el-Ġāye fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr (nşr. M. Gıyâs el-Canbâz), Riyad 1411/1990, s. 126.

Enderâbî, Ḳırâʾâtü’l-ḳurrâʾi’l-maʿrûfîn (nşr. Ahmed Nusayyif el-Cenâbî), Beyrut 1405/1985, s. 136, 138-139.

Ebü’l-Alâ el-Hemedânî, Ġāyetü’l-iḫtiṣâr (nşr. Eşref Muhammed Fuâd Tal‘at), Cidde 1414/1994, I, 50, 120-121.

, I, 428.

, II, 234-235.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2008 yılında İstanbul’da basılan 35. cildinde, 274 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER