ŞAİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞAİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

الشاعر
ŞİİR
Türk edebiyatının ilk şairleri
OZAN
İrticâlen şiir söyleyebilen saz şairi, âşık.
ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
DİVAN EDEBİYATI
Türk edebiyatının İslâm medeniyeti dairesinde Arap ve Fars edebiyatları yanında meydana getirdiği büyük edebiyat kolu.
Şairlerin hal tercümelerinin yazıldığı eserler
TEZKİRE
Fars ve Türk edebiyatlarında şairlerin biyografilerine dair eserlerin ortak adı.
Divan şiirinin birinci sınıf şairlerinden
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Divan şiirinin birinci sınıf şairlerinden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Divan şiirinin birinci sınıf şairlerinden
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Divan şiirinin birinci sınıf şairlerinden
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Divan şiirinin birinci sınıf şairlerinden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Şiir sohbetlerinin yapıldığı topluluk
ENCÜMEN-i ŞUARÂ
XIX. yüzyılın ikinci yansında bir grup şairin meydana getirdiği edebî topluluk.
Tanzimat dönemi şairlerinden
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
EDEBİYÂT-ı CEDÎDE
Türk edebiyatında 1896-1901 yılları arasında faaliyet gösteren edebî topluluk.
Edebiyât-ı Cedîde şairlerinden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Fecr-i Âtî şairlerinden
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
MİLLÎ EDEBİYAT AKIMI
II. Meşrutiyet ile Cumhuriyet’in ilk yılları arasında faaliyet gösteren edebiyat akımı.
Millî Edebiyat akımına bağlı şairlerden
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
KORYÜREK, Enis Behiç
Beş Hececiler’den, şair.
Cumhuriyet devri şairlerinden
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
MEHMED ÂKİF ERSOY
İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, İslâmcı fikir adamı, yazar ve mütercim.
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Arap şairleri hakkında bir biyografi kitabı yazan alim
İBN SELLÂM el-CUMAHÎ
Ṭabaḳātü fuḥûli’ş-şuʿarâʾ adlı eseriyle tanınan edip, râvi, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
BEŞŞÂR b. BÜRD
Şiirleri örnek (şâhid) olarak kullanılan son Arap şairi.
Muallaka şairlerinden
İMRUÜLKAYS b. ÂBİS
Muhadram şairlerden, sahâbî.
TARAFE b. ABD
Muallaka şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER