SARI ABDULLAH EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SARI ABDULLAH EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Tarikatı
BAYRAMİYYE
Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1429-30) tarafından Ankara ve çevresinde kurulan bir Türk tarikatı.
Tarikatı
MELÂMİYYE
Melâmet anlayışını benimseyenlerin oluşturduğu tasavvuf akımı ve tarikat.
Tarikatı
CELVETİYYE
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî (ö. 1038/1628) tarafından kurulan bir kolu.
Şeyhi
İDRÎS-i MUHTEFÎ
Melâmî-Hamzavî kutbu.
Şeyhi
AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ
Celvetiyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, şair.
Himaye gördüğü devlet adamı
HALİL PAŞA, Kayserili
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Müridi
CEVRÎ İBRÂHİM ÇELEBİ
Divan şairi ve hattat.
Eserini şerh eden isim
L‘LÎZÂDE ABDÜLBÂKİ
Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sûfî.
Çağdaşı
ANKARAVÎ, İsmâil Rusûhî
Mevlevî şeyhi ve Mes̱nevî şârihi.
Çağdaşı
ABDÜLAHAD NÛRİ
Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden, mutasavvıf ve şair.
Çağdaşı
İBRÂHİM EFENDİ, Olanlar Şeyhi
Mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
NAZMİ EFENDİ, Mehmed
Hediyyetü’l-ihvân adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, şair ve bestekâr.
Çağdaşı
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Çağdaşı
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Etkilendiği isim
ELVÂN-ı ŞÎRÂZÎ
Tercüme-i Gülşen-i Râz adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Eserini Türkçe’ye tercüme eden isim
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER