SEBK-i HİNDÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SEBK-i HİNDÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

سبك هندى
Akımın İran’da ortaya çıkmasına etki eden hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Kurucusu sayılan şair
FİGĀNÎ, Baba
Fars edebiyatında sebk-i Hindî’nin kurucusu sayılan İranlı şair.
Temsilcilerinden
SÂİB-i TEBRÎZÎ
Daha çok Farsça şiirler söyleyen Âzerî şairi.
Temsilcilerinden
ŞEVKET-i BUHÂRÎ
Fars şiirinde sebk-i Hindî akımının önde gelen temsilcilerinden.
Temsilcilerinden
BÎDİL
İran şiirinde Hint üslûbunun (sebk-i Hindî) önde gelen temsilcilerinden.
Fars şiirindeki temsilcilerinden
ÖRFÎ-i ŞÎRÂZÎ
İranlı şair.
Fars şiirindeki temsilcilerinden
FEYZÎ-i HİNDÎ
Ekber Şah döneminin önde gelen şair, âlim ve düşünürlerinden.
Fars şiirindeki temsilcilerinden
TÂLİB-i ÂMÜLÎ
Fars şiirinde sebk-i Hindî akımının önde gelen şairlerinden.
Akımın Hindistan’daki son şairi
GĀLİB MİRZA ESEDULLAH
Türk asıllı Hint-Pakistan şairi.
Akımdan etkilenen Türk şairi
NEF‘Î
Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairi.
Akımdan etkilenen Türk şairi
FEHÎM-i KADÎM
Divan şairi.
Akımdan etkilenen Türk şairi
NÂİLÎ
Divan şiirinin ve sebk-i Hindî akımının önde gelen isimlerinden.
Akımdan etkilenen Türk şairi
NEDÎM-i KADÎM
Divan şairi.
Akımdan etkilenen Türk şairi
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
Akımdan etkilenen Türk şairi
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Akımdan etkilenen Türk şairi
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Urdu edebiyatındaki temsilcisi
MUSHAFÎ
Urdu şairi ve tezkire yazarı.
Bu tarz şiirde çok kullanılan edebî sanatlardan
MÜBALAĞA
Bir edebî sanat.
Bu tarz şiirde çok kullanılan edebî sanatlardan
İRSÂL-i MESEL
Açıklama ve pekiştirme amacıyla söz arasında mesel ve vecize söyleme anlamında edebî sanat.
Bu tarz şiirde çok kullanılan edebî sanatlardan
TEŞHİS
Hayvanlara, bitkilere, cansız ve soyut varlıklara insanlara ait özellikler nisbet etme anlamında edebiyat terimi.
Bu tarz şiirde çok kullanılan edebî sanatlardan
MECAZ
Bir ilgi ve karîne ile gerçek anlamı dışında kullanılan kelime veya terkibi ifade eden belâgat terimi.
Bu tarz şiirde çok kullanılan edebî sanatlardan
KİNAYE
Beyân ilminde söz içinde anılan lâzım unsurla melzûmun kastedildiği edebî sanat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER