ŞEHBENDERZÂDE AHMED HİLMİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEHBENDERZÂDE AHMED HİLMİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Düşünce dünyasının şekillendiği dönem
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Eseri
A‘MÂK-ı HAYÂL
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin (ö. 1913) masal-hikâye karışımı birtakım olayları alegorik bir üslûpla anlattığı tasavvufî ve felsefî eseri.
Bir dönem katıldığı siyasî grup
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Başlangıçta desteklediği fakat daha sonra eleştirdiği cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
İntisap ettiği tarikat
ARÛSİYYE
Şâzeliyye tarikatının Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Arûs (ö. 868/1463-64) tarafından kurulan Kuzey Afrika kollarından biri.
Takip ettiği düşünce çizgisi
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Yayımladığı gazete
HİKMET
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi tarafından İstanbul’da önce haftalık, daha sonra günlük olarak yayımlanan siyasî ve fikrî gazete.
Siyasî ve felsefî yazılar yazdığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Siyasî ve felsefî yazılar yazdığı dergi
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
Siyasî ve felsefî yazılar yazdığı dergi
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Karşı çıktığı akım
MATERYALİZM
Maddî âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşü.
Fikirlerine karşı çıktığı yazar
BAHÂ TEVFİK
II. Meşrutiyet devri materyalist fikir adamı ve yazarı.
Fikirlerine karşı çıktığı gazeteci
CELÂL NURİ İLERİ
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış gazetecisi, fikir ve siyaset adamı.
Öğrencilerinden
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı
Osmanlı tarihçisi.
Târîh-i İslâm adlı eserine zeyl yazan ve eseri yayımlayan isim
AKSUN, Ziya Nur
Tarihçi, hukukçu ve düşünür.
Üyesi olduğu Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye'nin açtığı okul
DÂRÜŞŞAFAKA
Öksüz ve yetim müslüman çocukları okutmak için Cem‘iyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye tarafından 1873 yılında İstanbul’da açılan mektep.
Şiirlerini yayımlayan araştırmacı
TANSEL, Fevziye Abdullah
Son devir edebiyat tarihçisi, araştırmacı ve yazar.
Karşı çıktığı felsefî görüş
TEKÂMÜL NAZARİYESİ
Canlıların oluşumunu ve gelişimini evrimleşme süreciyle açıklamaya çalışan ve yaratılışa karşı çıkan felsefî görüş, evrim teorisi.
Yakın tanıdığı
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Hakkında eser yazdığı tarikat
SENÛSİYYE
Muhammed b. Ali es-Senûsî’ye (ö. 1276/1859) nisbet edilen bir tarikat.
Hakkında eser yazdığı mutasavvıf
ABDÜLKĀDİR-i GEYLÂNÎ
Kādiriyye tarikatının kurucusu.
Şiirine şerh yazdığı isim
ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
Görüşlerini tenkit ettiği tarihçi
DOZY, Reinhart Pieter Anne
Hollandalı şarkiyatçı.
Sohbet meclisine katılan isimlerden
ERGİN, Osman Nuri
Türk kültür tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER