ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ŞEHRÎZÂDE MEHMED SAİD ile İLİŞKİLİ MADDELER

Târîh-i Nevpeydâ adlı eserini döneminde yazmaya başladığı ve şiir ithaf ettiği padişah
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Himayesi altında yükseldiği ve hakkında methiyeler yazdığı devlet adamı
MUSTAFA PAŞA, Köse
Osmanlı sadrazamı.
Târîh-i Nevpeydâ isimli eserinde şiir ithaf ettiği şeyhülislâm
DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hayranı olduğu ve her alanda faydalandığı müellif
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Faydalandığı eserler arasında saydığı ve Ravzatü’l-enfüs fi’t-târîh adıyla zeyl yazdığı Kâtib Çelebi'nin eseri
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Takip ettiği ve örnek aldığı tarihçi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Tarih teorilerini Osmanlı Devleti'ne uyguladığı tarihçi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Mer‘î b. Yûsuf’dan Fezâil-i Âl-i Osmân adıyla tercüme ettiği eserinden istifade ettiği müellif
ŞÂBÂN-ı ŞİFÂÎ
Osmanlı hekimi.
Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-ümem adlı eserini örnek aldığı müellif
İBRÂHİM MÜTEFERRİKA
İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydını.
Hadîkatü’l-vüzerâ adlı eserine Gül-i Zîbâ adıyla ve Hadîkatü’l-mülûk adlı eserine Gülşen-i Mülûk adıyla zeyl yazdığı müellif
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Gül-i Zîbâ adıyla zeyl yazdığı eser
HADÎKATÜ’l-VÜZERÂ
Osmanzâde Ahmed Tâib’in (ö. 1136/1724) Osmanlı sadrazamlarına dair biyografik eseri.
Tâcü’l-kavânîn adlı eserinin kaynaklarından
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER