DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ

Müellif:
DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ
Müellif: MEHMET İPŞİRLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/durrizade-mustafa-efendi
MEHMET İPŞİRLİ, "DÜRRÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/durrizade-mustafa-efendi (19.04.2024).
Kopyalama metni

1114’te (1702-1703) İstanbul’da doğdu. Tanınmış ilmiye ailesi Dürrîzâdeler’e adını veren Şeyhülislâm Dürrî Mehmed Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra ibtidâ-i hâric derecesiyle müderris oldu. İlmiye derecelerini peş peşe katederek babasının şeyhülislâmlığı sırasında 1147’de (1734) Süleymaniye müderrisliğinden Galata kadılığına tayin edildi, ardından Edirne ve Haremeyn pâyelerini aldı. Babasının ölümünden sonra uzun süre mâzul kaldı. 1739’da İstanbul kadısı oldu, bir yıl kadar bu görevde bulunduktan sonra azledildi. 1746 Ekiminde Anadolu kazaskerliğine getirildi. Ardından Rumeli kazaskerliğinin önce pâyesini aldı, sonra 26 Haziran 1751’de bilfiil Rumeli kazaskeri oldu. 10 Mayıs 1756’da ikinci defa Rumeli kazaskerliğine tayin edildikten iki ay sonra 26 Temmuz’da Damadzâde Feyzullah Efendi’nin yerine şeyhülislâmlığa getirildi. Yedi ay kadar bu makamda kaldı, 18 Şubat 1757’de azledilerek Gelibolu’ya gönderildi. Beş yıl kadar görevden uzak kaldıktan sonra 29 Nisan 1762’de ikinci defa şeyhülislâm oldu. İkinci şeyhülislâmlığı beş sene sürdü; 23 Nisan 1767’de görevinden alınarak evinde oturmasına izin verildi. Normal olarak azil haberini şeyhülislâmlara çavuşbaşılar bildirirken Mustafa Efendi’ye azledildiğini, kendisine duyulan hürmetten dolayı Reîsülküttâb Ömer Efendi yalısına kadar giderek tebliğ etmişti (Çeşmîzâde, s. 26).

Yedi yıl kadar süren mâzuliyetten sonra Dürrîzâde Mustafa Efendi, gerek daha önceki şeyhülislâmlık tecrübesi, gerekse ulemânın en kıdemli ve itibarlısı olması sebebiyle 15 Zilkade 1187’de (28 Ocak 1774) üçüncü defa şeyhülislâmlığa getirildi. Fakat yaşlı ve yorgun olduğu için bu görevi kısa sürdü. 29 Eylül 1774’te görevden alındı ve 7 Zilhicce 1188’de (8 Şubat 1775) vefat etti. Edirnekapı dışında Lâ‘lîzâde Çeşmesi yanındaki aile mezarlığına defnedildi. Toplam meşihat süresi altı yıl bir ay on beş gün kadardır.

Şeyhülislâmlığı sırasında kadı tayinlerinde dürüst davrandığı belirtilen Mustafa Efendi, kısaca Dürre-i Beyżâʾ denilen ed-Dürretü’l-beyżâʾ fî beyâni aḥkâmi’ş-şerîʿati’l-ġarrâʾ adlı oldukça hacimli (815 varak) Arapça bir eser telif etmiştir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi’nde, biri Müstakimzâde’nin ta‘lik hattıyla olmak üzere (Esad Efendi, nr. 685, istinsah tarihi 1178) çeşitli yazma nüshaları mevcuttur (Hâlet Efendi, nr. 125; Pertev Paşa, nr. 215; Reşâdiye, nr. 262). Büyük bir servete sahip olan Mustafa Efendi’nin ayrıca bazı hayratı da vardır (bunların isimleri, yerleri ve şartlarıyla ilgili olarak düzenlediği vakfiyesi için bk. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. K. 273).

Devlet erkânının padişaha ve saraya kitap hediye etmesi geleneğine uygun olarak Mustafa Efendi’nin de III. Mustafa’ya kitaplar hediye ettiği bilinmektedir (TSMA, nr. F. 2885/30).

Mustafa Efendi, tanınmış bir ilmiye ailesi olan Paşmakçızâdeler’den Şeyhülislâm Seyyid Abdullah Efendi’nin kızı Şerife Safiye Hanım’la evlenmiş, böylece aile seyyid unvanı almıştır. Mustafa Efendi’nin beş oğlundan ikisi (Mehmed Atâullah ve Mehmed Ârif) şeyhülislâm, biri Rumeli kazaskeri, biri kadı, biri de müderris olmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

TSMA, nr. E. 2885/30.

İzzî, Târih, İstanbul 1199, vr. 77b, 143b, 249b, 273b.

, I, 160, 162; III, 24-25, 30.

, II, 285-286.

Çeşmîzâde Mustafa Reşid, Târih (nşr. Bekir Kütükoğlu), İstanbul 1959, s. 10, 12, 18, 23, 26, 41.

, II, 81.

, I, 237.

, I, 457.

, s. 100.

, IV, 444.

, I, 308.

, s. 529.

, IV/2, s. 484.

, s. 200.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 10. cildinde, 38 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER