« Madde sayfasına git

ŞİRVÂNÎZÂDE MEHMED RÜŞDÜ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babasının şeyhlik yaptığı tarikat
HÂLİDİYYE
Nakşibendiyye tarikatının Hâlid el-Bağdâdî’ye (ö. 1242/1827) nisbet edilen kolu.
Derslerine devam edip icâzet aldığı hocası
VİDİNLİ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı âlimi, müderris.
Oğlu Sıddık Efendi'ye ders verdiği şeyhülislâm
ÂRİF EFENDİ, Meşrepzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kendisine destek veren devlet adamı
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Kabinesinde nâzır olduğu, daha sonra arasının açıldığı devlet adamı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Tanışma imkânı bulduğu devlet adamı
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Kendisine mahrec mevleviyetlerinden birinin verilmesine engel olan şeyhülislâm
SÂDEDDİN EFENDİ, Mehmed
Osmanlı şeyhülislâmı.
Bir süre görev yaptığı birim
FETVAHÂNE
Osmanlı Devleti’nde meşihat makamı içerisinde fetva işlemlerini yürütmekle görevli birim.
Üyeliğine tayin edildiği meclis
MECLİS-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye ile Meclis-i Âlî-i Tanzîmat’ın 14 Temmuz 1861’de birleştirilmesiyle oluşturulan meclis.
Nâzırlığına getirildiği nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
Nâzırlığına getirildiği nezâret
MALİYE NEZÂRETİ
Âlî Paşa'nın sadrazamlığında getirildiği nezâret
DAHİLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1836’da kurulan ve Cumhuriyet döneminde İçişleri Bakanlığı adını alan teşkilât.
Nâzırlığına getirildiği hazîne
HAZÎNE-i HÂSSA
Osmanlı padişahlarının şahsî gelir ve giderlerini idare eden teşkilât.
Hazırlanması konusunda Ahmed Cevdet Paşa'yı desteklediği kanunnâme
MECELLE-i AHKÂM-ı ADLİYYE
Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren kanun.
Sünnet düğününe nezâret ettiği şehzâde
YÛSUF İZZEDDİN EFENDİ
Sultan Abdülaziz’in oğlu, veliaht şehzade.
Kabinesinde maliye nâzırı olduğu sadrazam
MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazam olduğunda kabinesinde serasker olarak yer alan ve sadrazamlıktan azline sebep olarak yerine sadrazamlığa getirilen devlet adamı
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hüseyin Avni Paşa ile işbirliği yapmayı kabul etmeyerek tahttan indirilmesine karşı çıktığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Haberleştiği iddiasıyla Hüseyin Avni Paşa tarafından Abdülaziz'in huzurunda itham edildiği şehzade
MURAD V
Osmanlı padişahı (1876).
Cidde valiliği görevine giderken vefat ettiği yer
TÂİF
Suudi Arabistan’da bir şehir.
Kabri civarına defnedildiği sahâbî
ABDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.
Düstûrü’l-vüzerâʾ isimli eserini Türkçe'ye çevirdiği âlim
MÂVERDÎ
Siyaset ve ahlâk nazariyeleriyle tanınan Şâfiî fakihi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER